Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Jubilanti 60

Jubilanti 60

S   t   a   r   o   s   t   k   a      o  b  c  e       B    á    n    o v

                            Číslo: IV/2015                                                                                      Bánov 12. 2. 2015

P O Z V Á N K A

 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bánove, ktoré sa uskutoční 18. februára 2015 t.j. v stredu o 17.00 hod. v zasadačke Kultúrneho domu Bánov s nasledovným programom:

 

  1. Otvorenie - PhDr. Helena Juríková – starostka obce
  2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho OZ - Mgr. Peter Rácek
  3. Správa o činnosti a hospodárení TJ Lokomotíva Bánov za rok 2014 - Mgr. Peter Rácek
  4. Správa o činnosti organizácií podporených z rozpočtu obce - Základná organizácie Slovenského zväzu záhradkárov, Klub dôchodcov, Rozmaríny, Športovo strelecký oddiel, Klub kresťanských seniorov ONEZIM, Rosička
  5. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2014 - p. Helena Kramárová
  6. Správa o využiteľnosti kultúrneho domu za II. polrok 2014 - Bc. Miloš Rybár
  7. Rôzne:

- Otváranie obálok na prenájom nebytových priestorov - dvaja záujemcovia

- Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce - Fanatik klub Bánov

- VZN o náhradnom zásobovaní vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Bánov

- Protest prokurátora - zrušenie VZN č. XI./2000 zo dňa 5. 4. 2000

- Žiadosť o odkúpenie predzáhradky - Helena Renčková, Ján Renčko

- Doplnenie uznesenia č. 20/20131211 o začatí výkupu pozemkov na parkovisko pri cintoríne

- Účasť v mikroregióne Cedron - oboznámenie na www.mikroregioncedron.sk

       8.  Diskusia

       9. Interpelácie poslancov

       10. Záver                                                                                   

                                                                                                          PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                  starostka obce

Dátum vloženia: 31. 10. 2014 10:13
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 10. 2014 10:16
Autor:

Život v obci

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo