Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života

Obec Bánov zverejňuje zámer

 

Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb.

v znení neskorších predpisov

 

na odpredaj pozemku

 

           C-KN par. č. 687/52 - zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 145 m2 nachádzajúca sa v k. ú. Bánov, zapísaná na LV č. 1 Katastrálnom odbore Okresného úradu Nové Zámky, ktorej vlastníkom je obec Bánov, Hviezdoslavova 34,941 01  Bánov Mikulášovi Brestovskému a manželke Ing. Ľubici Brestovskej Benickej obaja bytom Bánov, Štefánikova č. 80 za cenu 2,50 €/m2

ako

           prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o predzáhradku, ktorú žiadateľ chce užívať pred svojim rodinným domom.

                                                                                                   

                                                                                                 PhDr. Helena Juríková

                                                                                                       starostka obce

 

Vyvesené:   21. 4. 2015  

Zvesené:        

Dátum vloženia: 12. 12. 2014 18:27
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 12. 2014 18:28
Autor:

Život v obci

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo