Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Bánov – rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa.

Obec Bánov

Všeobecné informácie pre verejnosť.

„Bánov – rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa.“
– všeobecné informácie pre verejnosť

Úvod a základné informácie

V obci Bánov máme momentálne vybudovanú I. etapu verejnej kanalizácie.
Aktuálny projekt „Bánov – rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa“ teda rieši zvyšné 3 etapy. Po úspešnom ukončení tohto projektu bude odkanalizovaná celá obec. Je dôležité si uvedomiť, že aktuálny projekt rozšírenia kanalizácie je najväčšou investíciou v histórii obce Bánov.
Ide o administratívne a procesne náročný europrojekt, ktorý je financovaný cez Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Dňa 7. apríla 2022 bola podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom pre tento projekt. Zhotoviteľom tejto vodnej stavby je „Združenie BÁNOV – ARKO – EKOSVIP“. Hodnota diela je 10 132 500,00 Eur. Doba realizácie diela je 19 mesiacov od začiatku prác. Všetky výkopové práce a spätné úpravy sa musia ukončiť do konca novembra 2023. Následne sa začne proces kolaudácie celého diela a jeho odovzdanie správcovi.

Priebeh prác

Počas mesiaca apríl 2022 prebiehali vytyčovacie, prípravné a geologické práce.
V mesiaci máj 2022 sa postupne začali výkopové práce na jednotlivých uliciach.
Dodávateľské spoločnosti budú budovať kanalizáciu etapovite a vo viacerých lokalitách obce súčasne. Občanov dotknutých ulíc budeme vždy informovať pred začiatkom výkopových prác a všetky dostupné informácie o jednotlivých prácach budeme pravidelne aktualizovať a zverejňovať prostredníctvom dostupných komunikačných kanálov obce. Ide o projekt,
ktorý je veľmi rozsiahly a okolnosti s ním súvisiace sú veľmi premenlivé a častokrát nepredvídateľné. Našou snahou však je informovať občanov tak, aby bol každý oboznámený s aktuálnymi skutočnosťami.

Práce budú vo všeobecnosti prebiehať v týchto fázach:

  1. Geologické práce a vytyčovanie inžinierskych sietí.
  2. Frézovanie asfaltu.
  3. Komunikácia s majiteľmi nehnuteľností o umiestnení domovej prípojky.
  4. Výkopové práce (uloženie kanalizačného potrubia, umiestnenie kanalizačných šácht a prečerpávacích staníc atď.) a dodatočné konzultácie o umiestnení domových prípojok.
  5. Zásyp pracovných jám frakciami rôznej hustoty a ich postupné zhutňovanie.
  6. Realizácia prípojok k domácnostiam, zásyp a spätné úpravy.
  7. Betonáž pracovnej ryhy s 10 cm odskokom.
  8. Asfaltovanie cestných komunikácií a uvedenie staveniska do pôvodného stavu.

Pracovné skupiny dodávateľských spoločností budú pracovať na turnusy nepretržite 10 dní
vždy od 06:00 hod. do 17:30 hod. (v mimoriadnych prípadoch do 18:00 hod.) s následnou 4 dňovou prestávkou.To znamená, že práce budú vykonávať aj počas niektorých víkendov (vrátane štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja). Výkopové práce budú realizované etapovite, to znamená po kratších úsekoch a na viacerých miestach v obci súčasne.
Nestane sa, že by bola naraz rozkopaná celá ulica. Na konkrétnej ulici sa vždy vykope určitý úsek, uloží sa kanalizačné potrubie a následne sa pracovná jama zasype kvôli spevneniu a priechodnosti. Pri finalizácii väčších úsekov sa budú následne tieto zasypané pracovné jamy asfaltovať a spätne upravovať.

Kanalizačné prípojky

Pred výkopovými prácami navštívia pracovníci dodávateľských spoločností majiteľov nehnuteľností a budú s nimi konzultovať umiestnenie prípojok a možnosti ich budúceho pripojenia. Každý majiteľ nehnuteľnosti podpíše prípojkovú kartu so zakreslenou situáciou. Dodávateľské spoločnosti budú realizovať prípojky priebežne podľa stavu prác na danej ulici a vždy smerom z hlavných kanalizačných trás až po hranice pozemkov v súkromnom vlastníctve. Samotnú realizáciu prípojky na súkromnom pozemku si zabezpečí každý vlastník nehnuteľnosti na vlastné náklady. Obec Bánov v prípade záujmu občanov pre potreby zriadenia domovej prípojky na súkromnom pozemku vlastníka, ponúkne kontakt na firmu, ktorá realizuje kanalizačné prípojky k domácnostiam. Zároveň bude obec rokovať s firmou o možnosti zvýhodnených podmienok pre občanov vzhľadom na pravdepodobnú hromadnú realizáciu viacerých prípojok pre domácnosti v našej obci. Občania si môžu zriadiť funkčnú prípojku k nehnuteľnosti až vtedy, keď bude celé dielo vybudované, skolaudované (november 2023) a odovzdané do správy prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie.
Predpokladáme, že domácnosti sa budú môcť reálne napojiť a užívať verejnú kanalizáciu v roku 2024. Bližšie informácie budú včas zverejnené.

Asfaltovanie a spätné úpravy

Finálne spätné úpravy a samotné asfaltovanie miestnych cestných komunikácií a hlavnej cesty III/1495 vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja (ulica Novozámocká a Šurianska), ktoré boli dotknuté výkopovými prácami sa bude vykonávať etapovite a s výraznejším časovým odstupom od vykonania výkopových prác, uloženia kanalizačného potrubia a realizácie domových prípojok.

Dopravné a iné obmedzenia

Počas realizácie vodnej stavby v projekte „Bánov – rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa“
budú na dotknutých uliciach, v ktorých bude realizovaný výkop určité dopravné obmedzenia. Na miestnych cestných komunikáciách a na hlavnej ceste bude čiastočná uzávierka.
Majitelia nehnuteľností, pred ktorými sa bude realizovať výkop, by nemali byť obmedzení na dobu viac ako je nevyhnutné pre uloženie kanalizačného potrubia. Zároveň žiadame majiteľov osobných automobilov, aby počas prípravných a výkopových prác na konkrétnej
ulici, parkovali vozidlá vo dvoroch alebo tak, aby nebránili výkopovým prácam.

Záver

Uvedomujeme si, že pre viacerých občanov budú tieto práce obmedzujúce a budú narúšať ich komfort. Zároveň však veríme, že spoločnými silami, vzájomným porozumením a spoluprácou zvládneme toto dielo úspešne vybudovať. Projekt „Bánov – rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa“ nám zlepší život a pomôže ochrániť životné prostredie.

PhDr. Miloš Rybár
starosta obce Bánov

Prílohy

Rozšírenie kanalizácie - všeobecné informácie pre verejnosť

Kanalizácia všeobecné informácie pre verejnosť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,09 kB

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo