Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Plán práce a termínov zasadnutí OR a OZ na I. polrok 2016

-

 

Plán práce a termínov zasadnutí OR a OZ na I. polrok 2016

 

Zasadnutia OR:

10. február 2016

        13. apríl 2016

        8. jún 2016

 

                                   Zasadnutia OZ:           

                                  17. február 2016

                                                                                                                    20. apríl 2016

                                         15. jún 2016

 

 

 

 

Február :

 • Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ – Mgr. Peter Rácek
 • Správa o činnosti TJ Lokomotíva Bánov za rok 2015 – Mgr. Peter Rácek
 • Správa o činnosti organizácií podporených z rozpočtu obce
 • Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2015 – p. Helena Kramárová
 • Správa o využiteľnosti kultúrneho domu  za II. polrok 2015 - Mgr. Miloš Rybár
 • Správa o činnosti komisií za rok 2015
 • Interpelácie poslancov
 • Organizačné otázky, rôzne

 

 

 

Apríl :

 • Kontrola uznesenia z predchádzajúceho OZ – Mgr. Peter Rácek
 • Správa o dosiahnutých výsledkoch SMO za rok 2015 – p. František Bednárik
 • Správa o KTB s. r. o. Bánov za rok 2015 – Mgr. Peter Rácek, p. Miroslav Klobučník
 • Správa o činnosti knižnice za rok 2015 – p. Blažena Jančovičová
 • Správa o plnení rozpočtu za rok 2015 – p. Erika Palacková
 • Záverečný účet obce za rok 2015 – p. Erika Palacková
 • Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015 – p. Helena Kramárová a Správa audítora – PhDr. Helena Juríková
 • Správa o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ za rok 2015 – Mgr. Denisa Slížová
 • Správa o činnosti OKS Bánov za rok 2015 - Bc. Miloš Rybár
 • Správa Komisie na ochranu verejného záujmu - p. Jozef Oremus
 • Interpelácie poslancov
 • Organizačné, rôzne

 

 

 

Jún :

 • Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ – Mgr. Peter Rácek
 • Správa finančnej komisie o plnení rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti za I. štvrťrok 2016 – Mgr. Miroslava Petrášová, p. Erika Palacková
 • Návrh plánu práce a termínu zasadnutí OR a OZ na II. polrok 2016 – Mgr. Peter Rácek
 • Návrh plánu práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
 • Návrh záznamov do kroniky obce za rok 2015 – PaedDr. Margita Mazúchová
 • Interpelácie poslancov
 • Organizačné, rôzne                                                                         

 

 

Dátum vloženia: 26. 1. 2016 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 1. 2016 0:00
Autor: