Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

I. riadne zasadnutie OZ

-

O b e c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o   B á n o v
Číslo: I/2010                                                                     Bánov 28.12.2010

Z Á P I S N I C A


zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 27. decembra 2010 t.j. v pondelok o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Bánove, s nasledovným programom:

 

Pôvodný program:

 

 1. Otvorenie - PhDr.Helena Juríková – starostka obce
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce – predkladá predseda miestnej volebnej komisie Viera Mitúchová
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií
 5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
 6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 7. Voľba návrhovej komisie
 8. Menovanie zástupcu starostu obce – menuje starostka obce PhDr. Helena Juríková
 9. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba ich členov – predkladá starostka obce PhDr. Helena Juríková
 10. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov a členov  – predkladá starostka obce PhDr. Helena Juríková
 11. Určenie platu starostky obce Bánov PhDr. Heleny Juríkovej v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie
 12. Návrh termínov zasadnutí a plánu práce OR a OZ za I. polrok 2011 – predkladá prednosta OcÚ Mgr. Peter Rácek
 13. Kanalizácia II., III. a IV. etapa – podanie projektu – predkladá starostka obce PhDr. Helena Juríková
 14. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – manželia Mokrášoví
 15. Diskusia
 16. Záver

Upravený program:

 

1. Otvorenie.
PhDr. Helena Juríková – starostka obce
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce – predkladá predseda miestnej volebnej komisie Viera Mitúchová
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
7. Voľba návrhovej komisie
8. Menovanie zástupcu starostu obce – menuje starostka obce PhDr. Helena Juríková
9. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba ich členov – predkladá starostka obce PhDr. Helena Juríková
10. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov a členov – predkladá starostka obce PhDr. Helena Juríková
11. Určenie platu starostky obce Bánov PhDr. Heleny Juríkovej v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie
12. Návrh termínov zasadnutí a plánu práce OR a OZ za I. polrok 2011 – predkladá prednosta OcÚ Mgr. Peter Rácek
13. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – manželia Mokrášoví
14. Diskusia
15. ZáverPhDr. Helena Juríková
starostka obce

 

P r í t o m n í
 

sú vlastnoručne podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice. Všetci novozvolení poslanci sa zúčastnili I. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.


Z a s a d a n i e
 

1.) I. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce PhDr. Helena Juríková, ktorá na úvod rokovania privítala všetkých prítomných a hostí.

2.) Za zapisovateľku ustanovujúceho dnešného I. zasadnutia OZ starostka obce určila p. Alexandru Brezíkovú. Za overovateľov zápisnice z I. riadneho zasadnutia OZ určila p. Branislava Oremusa a Mgr. Ondreja Remiáša. Privítala predsedkyňu miestnej volebnej komisie p. Vieru Mitúchovú, ktorú vyzvala, aby oboznámila občanov s výsledkami komunálnych volieb zo dňa 27.11.2010.

3.) Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Viera Mitúchová prečítala výsledky volieb:

Číslo kand. na hl. lístku Meno a priezvisko, titul Počet hlasov
1. Alena Benická, Ing. 671
2. Helena Juríková, PhDr. 833
3. Agnesa Ruschková, Ing. 389

Za starostu obce Bánov bola zvolená: PhDr. Helena Juríková, politická strana
SMER-SD s počtom právoplatných hlasov 833. Zvolení POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA vo volebnom období 2010 – 2014:

1. Agnesa Ruschková, Ing. 915 počet získaných hlasov
2. Ondrej Remiáš, Mgr. 901 hlasov
3. Juraj Šimunek, MVDr. 848 hlasov
4. Juraj Oremus 847 hlasov
5. Jozef Oremus 804 hlasov
6. Marek Vittek, Mgr. 765 hlasov
7. Marián Krajčír, Ing. 737 hlasov
8. Miroslava Petrášová, Bc. 730 hlasov
9. Denisa Slížová, Mgr. 729 hlasov
10. Ľubica Lörincová 726 hlasov
11. Branislav Oremus 698 hlasov

4.) Zloženie sľubu novozvolenej starostky - Predsedníčka miestnej volebnej komisie Viera Mitúchová vyzvala novozvolenú starostku obce PhDr. Helenu Juríkovú, aby prečítala text sľubu starostu.
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky, Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

PhDr. Helena Juríková zložila zákonom predpísaný sľub, a na znak svojho sľubu sa podpísala na pripravené tlačivo a prevzala si osvedčenie o zvolení.

5.) Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva – Starostka obce PhDr. Helena Juríková sa ujala svojej funkcie a požiadala prítomných novozvolených poslancov o zloženie sľubu poslanca a podpísanie tohto sľubu na pripravené tlačivo. Prečítala text sľubu:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Všetci novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva do rúk starostky obce, ktorý na znak súhlasu podpísali na pripravené tlačivo.

6.) Schválenie programu prvého zastupiteľstva - poďakovala všetkým prítomným a občanom za prejavenú dôveru prostredníctvom priameho vysielania obecného zastupiteľstva. Rovnako poďakovala spolukandidátkam za korektnú predvolebnú kampaň. Zagratulovala všetkým novozvoleným poslancom, ktorým zaželala všetko dobré a veľa úspechov v ich práci poslanca v prospech obce. Ďalej informovala, že pred zasadnutím OZ zvolala pracovné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili i nezvolení uchádzači o post poslancov v OZ. Nakoľko chceli byť všetci nápomocní a mali záujem pracovať v komisiách pri OZ, p. starostka ich zaradila do návrhu zloženia jednotlivých komisii. Potom prečítala program dnešného rokovania a doplnila 12. bod, návrh termínov zasadnutí a plánu práce OR a OZ za I. polrok 2011,  návrh plánu práce hlavnej kontrolórky na I. polrok 2011. Spýtala sa poslancov, či má ešte niekto doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy. O slovo sa prihlásil p. Jozef Oremus, ktorý požiadal o preloženie bodu č. 13 – Kanalizácia II., III. a IV. etapa – podanie projektu na iné zastupiteľstvo, nakoľko ide o prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v novom zložení a nemajú dostatok informácii na prejednanie a správne rozhodnutie. P. starostka najskôr požiadala poslancov, aby hlasovali za doplnenie programu podľa jej návrhu. OZ súhlasí s doplnením bodu č. 12 – Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky.

Hlasovanie: za: 11 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,
Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,
MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej
Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus
proti: 0
zdržal sa: 0

Následne poslanci hlasovali za návrh p. Jozefa Oremusa, odstránenie bodu č. 13 – Kanalizácia II., III. a IV. etapa – podanie projektu, z programu rokovania OZ. Za vylúčenie bodu z rokovania hlasovali.

Hlasovanie: za: 11 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,
Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,
MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej
Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus
proti: 0
zdržal sa: 0

P. starostka požiadala poslancov, aby odsúhlasili upravený program. OZ schvaľuje program I. zasadnutia OZ tak, ako bol upravený.

Hlasovanie: za: 11 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,
Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,
MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej
Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus
proti: 0
zdržal sa: 0

7.) Voľba návrhovej komisie – starostka obce pokračovala v rokovaní podľa schváleného programu rokovania. Starostka obce doporučila za členov návrhovej komisie týchto poslancov: Mgr. Denisa Slížová, Bc. Miroslava Petrášová a Ing. Agnesa Ruschková.
Požiadala poslancov o vyjadrenie, či s predloženým návrhom súhlasia, alebo majú pozmeňujúce návrhy. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli, preto dala hlasovať za schválenie návrhovej komisie vo vyššie uvedenom zložení.

Hlasovanie: za: 11 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,
Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,
MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej
Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus
proti: 0
zdržal sa: 0

8.) Menovanie zástupcu starostky obce – býva zvykom, že za zástupcu starostky je menovaný najstarší poslanec spomedzi zvolených poslancov v OZ, z toho dôvodu p. starostka menovala do tejto funkcie poslanca p. Jozefa Oremusa, ktorý pracuje v poslaneckom zbore už niekoľko volebných období a má skúsenosti nielen s prácou poslanca, ale rovnako i s prácou zástupcu starostky. OZ berie na vedomie menovanie zástupcu starostky obce.

Hlasovanie: za: 11 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,
Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,
MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej
Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus
proti: 0
zdržal sa: 0

9.) Voľba obecnej rady a voľba jej členov: starostka obce dala návrh i na zriadenie obecnej rady, keďže po minulé roky má dobré pracovné skúsenosti a bola spokojná so spoluprácou poslancov, ktorí boli jej členovia. Za členov obecnej rady navrhla poslancov: Jozefa Oremusa, Ing. Agnesu Ruschkovú, Ing. Mariána Krajčíra a Mgr. Ondreja Remiáša. Návrh poslankyne Bc. Miroslavy Petrášovej bolo nasledovné zloženie OR: Ing. Marián Krajčír, Ing. Agnesa Ruschková, Mgr. Marek Vittek a p. Jozef Oremus. P. starostka dala hlasovať o prvom návrhu pripravenom na zastupiteľstvo. OZ súhlasí so zložením OR v zložení navrhnutom p. starostkou.

Hlasovanie: za: 1 poslanec: Juraj Oremus
proti: 8 Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Bc. Miroslava
Petrášová, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Ľubica
Lӧrincová, Mgr. Ondrej Remiáš, Branislav Oremus
zdržali sa: 2 Jozef Oremus, Mgr. Denisa Slížová

Poslanci hlasovali i za návrh Bc. Miroslavy Petrášovej. OZ volí a ustanovuje za členov Obecnej rady v Bánove: Ing. Agnesu Ruschkovú, Jozefa Oremusa, Mgr. Mareka Vitteka a Ing. Mariána Krajčíra.

Hlasovanie: za: 9 poslancov: Jozef Oremus, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír,
Ľubica Lӧrincová, Mgr. Ondrej Remiáš, Branislav Oremus,
Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Bc. Miroslava Petrášová
proti: 0
zdržali sa: 2 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová

10. ) Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov P. starostka predniesla názvy
komisii s návrhom ich predsedov a členov:

1. Finančná komisia:
Predseda: p. Juraj Oremus
Členovia: Ing. Marek Šimunek
Ing. Jana Švajdová
Ing. Patrícia Zajíčková
2. Športová komisia:
Predseda: Bc. Miroslava Petrášová
Členovia: p. Ján Sádecký
p. Imrich Rybár
Mgr. Martin Mucha
3. Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry:
Predseda: Mgr. Ondrej Remiáš
Členovia: Mgr. Denisa Slížová
p. Miroslav Klobučník
Mgr. Marek Vittek
p. Miloš Rybár
4. Komisia sociálna a zdravotná:
Predseda: p. Ľubica Lӧrincová
Členovia: Ing. Veronika Šimunková
Mgr. Iveta Svetlanská
MUDr. Gustáv Augustín
p. Anna Brezíková
5. Komisia stavebná, správy majetku a územného plánovania:
Predseda: p. Branislav Oremus
Členovia: Ing. Vladimír Mazúch
Ing. Ivan Valachovič
p. František Bednárik
6. Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia:
Predseda: MVDr. Juraj Šimunek
Členovia: Ing. Ivan Černý
p. Viliam Šimunek
p. Rastislav Ščevlík
7. Komisia verejného záujmu:
Predseda: p. Jozef Oremus
Členovia: Ing. Agnesa Ruschková
Ing. Marián Krajčír
Mgr. Ondrej Remiáš

Pozmeňujúci návrh zo strany Ing. Agnesy Ruschkovej bol rozdeliť Komisiu na ochranu verejného poriadku a životného prostredia na dve komisie, Komisiu na ochranu verejného poriadku a Komisiu
životného prostredia. OZ súhlasí s rozdelením Komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia.

Hlasovanie: za: 11 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,
Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,
MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej
Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus
proti: 0
zdržal sa: 0

Starostka obce pokračovala vo vedení rokovania. O slovo sa prihlásil Mgr. Marek Vittek, ktorý podal návrh, aby sa zloženie každej komisie odsúhlasovalo jednotlivo. P. starostka dala hlasovať za tento návrh. OZ súhlasí s odsúhlasením predsedov a členov komisií jednotlivo, podľa názvu komisie.

Hlasovanie: za: 11 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,
Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,
MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej
Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus
proti: 0
zdržal sa: 0

Po odsúhlasení tohto návrhu sa pristúpilo k individuálnemu hlasovaniu za komisie.
Finančná komisia: p. starostka sa spýtala, či má niekto z poslancov pozmeňujúci návrh. Svoj návrh predniesla Ing. Agnesa Ruschková, ktorá navrhla nasledovné zloženie komisie:
predseda: Bc. Miroslava Petrášová
členovia: p. Juraj Oremus
Ing. Marek Mráz
Ing. Patrícia Zajíčková
Ing. Alena Benická
S ďalším návrhom prišiel p. Jozef Oremus, zloženie komisie:
predseda: Bc. Miroslava Petrášová
členovia: p. Juraj Oremus
Ing. Patrícia Zajíčková
Ing. Marek Mráz
Ing. Alena Benická
Ing. Jana Švajdová
Ing. Marek Šimunek
Ako prvé sa hlasovalo za návrh p. starostky. OZ volí a ustanovuje predsedu a členov komisie podľa návrhu zloženia komisie p. starostky.

Hlasovanie: za: 0 poslancov
proti: 0
zdržali sa: 11 Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,
Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,
MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš,
Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

Návrh Ing. Agnesy Ruschkovej. OZ volí a ustanovuje predsedu a členov finančnej komisie, podľa návrhu Ing. Agnesy Ruschkovej.

Hlasovanie: za: 7 poslancov: MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Ľubica Lӧrincová,
Mgr. Ondrej Remiáš, Bc. Miroslava Petrášová, Ing. Agnesa
Ruschková, Mgr. Marek Vittek
proti: 4 Jozef Oremus, Branislav Oremus, Juraj Oremus, Mgr. Denisa
Slížová
zdržali sa: 0

Ďalšou v poradí bola komisia pre rozvoj telesnej kultúry a športu. I tu predniesla Ing. Agnesa Ruschková pozmeňujúci návrh na zloženie komisie. Jej obsadenie:
predseda: Mgr. Marek Vittek
členovia: p. Ľubica Lӧrincová
Mgr. Martin Mucha
p. Ján Sádecký
P. prednosta predniesol technickú poznámku, či boli jednotliví členovia informovaní o tom, že sú navrhnutí do komisie. Mgr. Marek Vittek reagoval, že o tomto poslednom zložení s p. Jánom Sádeckým nehovoril, ale on sám sa vyjadril, že spolupracovať s komisiami chce.
Do diskusie sa zapojil i p. Jozef Oremus, ktorý namietal, že Mgr. Marek Vittek už pracoval ako predseda komisie minulé volebné obdobie, športová obec s ním nebola spokojná, nakoľko komisia po dvoch rokoch prestala pracovať. A na margo p. Jána Sádeckého sa vyjadril, že je pravda, že prejavil ochotu pracovať v športovej komisii, ale v spolupráci s iným zložením a je otázne, či bude ochotný i naďalej. Na túto poznámku reagoval MVDr. Juraj Šimunek, ktorý podotkol, že na pracovnom stretnutí 15.12.2010, ktoré predchádzalo zastupiteľstvu, všetci prítomní vyjadrili svoju ochotu spolupracovať v komisiách. Z toho dôvodu bol zaradený do zloženia komisie. Mgr. Marek Vittek oponoval, že komisia pod jeho vedením riadne začala svoju činnosť, bolo usporiadané vyhlásenie Najlepšieho športovca roka, konala sa výročná členská schôdza TJ, dvakrát po sebe organizovala komisia Beh oslobodenia obce. Avšak, keď komisia predkladala svoje návrhy OZ a tie následne neboli akceptované, následkom toho neboli realizované alebo boli spochybňované, tak komisia prerušila svoju činnosť. P. Juraj Oremus podotkol, že to, čo tam niektorí poslanci predvádzajú, nie je v prospech obce a občanov. Po voľbách a prvom zastupiteľstve sa stranícke tričká vyzliekali. Matematika 7:4 nepustí. Ich volili občania a nie jednotlivci, tak nech zaujmú vhodný postoj. P. Jozef Oremus predniesol svoj návrh na zloženie komisie, t.j. zloženie podľa Ing. Agnesy Ruschkovej, avšak plus p. Imrich Rybár. OZ volí a ustanovuje predsedu a členov komisie podľa vyššie uvedeného zloženia Komisie pre rozvoj telesnej kultúry a športu, podľa návrhu Ing. Agnesy Ruschkovej.

Hlasovanie: za: 7 poslancov: MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Ľubica Lӧrincová,
Mgr. Ondrej Remiáš, Bc. Miroslava Petrášová, Ing. Agnesa
Ruschková, Mgr. Marek Vittek
proti: 4 Jozef Oremus, Branislav Oremus, Juraj Oremus, Mgr. Denisa
Slížová
zdržali sa: 0

Ako druhý návrh v poradí bol návrh p. Jozef Oremusa. OZ súhlasí so zložením Komisie pre rozvoj telesnej kultúry a športu podľa návrhu p. Jozef Oremusa.

Hlasovanie: za: 0 poslancov
proti: 0
zdržali sa: 11 Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,
Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,
MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš,
Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry – návrh Ing. Agnesy Ruschkovej bol nasledovný:
predseda: Mgr. Ondrej Remiáš
členovia: Mgr. Denisa Slížová
Mgr. Art. Hana Kováčová
p. Ľubica Benická
OZ volí a ustanovuje predsedu a členov komisie podľa vyššie uvedeného zloženia pre rozvoj vzdelávania a kultúry, podľa návrhu Ing. Agnesy Ruschkovej.
Hlasovanie: za: 8 poslancov: MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Ľubica Lӧrincová,
Mgr. Ondrej Remiáš, Bc. Miroslava Petrášová, Ing. Agnesa
Ruschková, Mgr. Marek Vittek, Mgr. Denisa Slížová
proti: 3 Jozef Oremus, Branislav Oremus, Juraj Oremus
zdržali sa: 0

Komisia sociálna a zdravotná: návrh Ing. Agnesy Ruschkovej:
predseda: p. Ľubica Lӧrincová
členovia: Mgr. Iveta Svetlanská
MUDr. Gustáv Augustín
Bc. Soňa Kleinová
OZ volí a ustanovuje predsedu a členov komisie podľa vyššie uvedeného zloženia Komisie sociálnej a zdravotnej, podľa návrhu Ing. Agnesy Ruschkovej.

Hlasovanie: za: 7 poslancov: MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Ľubica Lӧrincová,
Mgr. Ondrej Remiáš, Bc. Miroslava Petrášová, Ing. Agnesa
Ruschková, Mgr. Marek Vittek
proti: 4 Jozef Oremus, Branislav Oremus, Juraj Oremus, Mgr. Denisa
Slížová
zdržali sa: 0

Komisia na stavebná, správy majetku a územného plánovania: svoj návrh predniesol Mgr. Marek Vittek: predseda: Ing. Agnesa Ruschková
členovia: Ing. Marián Krajčír
Ing. Jozef Svetlanský

OZ volí a ustanovuje predsedu a členov komisie podľa návrhu Mgr. Mareka Vitteka.

Hlasovanie: za: 7 poslancov: MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Ľubica Lӧrincová,
Mgr. Ondrej Remiáš, Bc. Miroslava Petrášová, Ing. Agnesa
Ruschková, Mgr. Marek Vittek
proti: 4 Jozef Oremus, Branislav Oremus, Juraj Oremus, Mgr. Denisa
Slížová
zdržali sa: 0

Komisia na ochranu verejného poriadku: návrh opäť predniesla Ing. Agnesa Ruschková:
predseda: Mgr. Marek Vittek
členovia: Ing. Ivan Černý
p. Slavomír Ivan
p. Michal Palacka
OZ volí a ustanovuje predsedu a členov komisie podľa vyššie uvedeného zloženia komisie na ochranu verejného poriadku, podľa návrh Ing. Agnesy Ruschkovej.

Hlasovanie: za: 7 poslancov: MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Ľubica Lӧrincová,
Mgr. Ondrej Remiáš, Bc. Miroslava Petrášová, Ing. Agnesa
Ruschková, Mgr. Marek Vittek
proti: 4 Jozef Oremus, Branislav Oremus, Juraj Oremus, Mgr. Denisa
Slížová
zdržali sa: 0

Komisia životného prostredia: návrh Ing. Agnesy Ruschkovej:
predseda: MVDr. Juraj Šimunek
členovia: p. Marcel Lӧrinc
p. Viliam Šimunek
p. Rastislav Ščevlík
p. Ivan Šimunek
OZ volí a ustanovuje predsedu a členov komisie podľa vyššie uvedeného zloženia Komisie ŽP.

Hlasovanie: za: 8 poslancov: MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Ľubica Lӧrincová,
Mgr. Ondrej Remiáš, Bc. Miroslava Petrášová, Ing. Agnesa
Ruschková, Mgr. Marek Vittek, Mgr. Denisa Slížová
proti: 1 Branislav Oremus
zdržali sa: 2 Jozef Oremus, Juraj Oremus

Komisia verejného záujmu: návrh predniesla iba p. starostka. Ing. Agnesa Ruschková sa vzdala pôsobenia v tejto komisii. OZ volí a ustanovuje predsedu a členov Komisie verejného záujmu v nasledovnom zložení:
predseda: Jozef Oremus
členovia: Ing. Marián Krajčír
Mgr. Ondrej Remiáš

Hlasovanie: za: 11 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,
Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,
MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej
Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus
proti: 0
zdržal sa: 0

11.) Určenie platu starostky obce Bánov PhDr. Heleny Juríkovej: starostka obce prerušila
rokovanie, aby sa členovia OR mohli odobrať na menšiu poradu. Po príchode prečítal Mgr. Marek Vittek návrh pre poslancov: V zmysle zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov navrhujeme schváliť plat starostke obce Bánov ako 2,41 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za uplynulý kalendárny rok s možnosťou priznania odmeny. P. starostka poďakovala za prednesenie a dala poslancom hlasovať. O slovo sa však prihlásil p. Jozef Oremus. Povedal, že základný plat priznaný starostovi alebo starostke obce podľa citovaného zákona, pri počte obyvateľov 3001 – 5000, môže byť navýšený až na dvojnásobok tohto základu. Toto navýšenie vyplýva z toho, že p. starostka riadi Obecný úrad, že pod jej správou je Základná škola, Materská škola, Správa
majetku obce, Telovýchovná jednota. V predchádzajúcich 2 volebných obdobiach to bol 1,59 násobok, my to ideme o ten násobok skrátiť. Toto riešenie považuje za politicky účelové. Rovnako o slovo požiadal aj p. Juraj Oremus, ktorý sa pýtal poslancov, či by rovnako jednali i pri Ing. Alene Benickej a Ing. Agnesy Ruschkovej, keby vyhrali voľby. Tiež ho zaujímalo, čo ich k tomu viedlo. Upozornil, že p. starostka za posledné volebné obdobie priniesla do obce vyše 120 mil. korún, toto rozhodnutie považuje za nespravodlivé. Slovo dostal i Mgr. Ondrej Remiáš, ktorý informoval, že on pracuje v súkromnej sfére, kde funguje odmeňovanie podľa odvedenej práce, zásluh. V princípe sa mu zdá, že prideľovať odmeny na 4 roky dopredu je urýchlené, keďže ešte nevieme, čo nás čaká. OZ súhlasí s návrhom na plat starostky.

Hlasovanie: za: 7 poslancov: MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Ľubica Lӧrincová,
Mgr. Ondrej Remiáš, Bc. Miroslava Petrášová, Ing. Agnesa
Ruschková, Mgr. Marek Vittek
proti: 4 Jozef Oremus, Branislav Oremus, Juraj Oremus, Mgr. Denisa
Slížová
zdržali sa: 0
12.) Plán práce zasadnutí OR a OZ na I. polrok 2011 a plán práce hl. kontrolórky obce na I. polrok 2011– predložil prednosta OcÚ Mgr. Peter Rácek, ktorý poprosil poslancov, aby si k jednotlivým správam pripísali i meno predsedu komisie, ktorí budú tieto správy podávať. Do diskusie sa zapojila p. Ľubica Lӧrincová, ktorá podala pozmeňujúci návrh, aby sa predložený návrh plánu práce a zasadnutí OR a OZ 1x za 3 mesiace vrátil na pôvodné 1x za 2 mesiace, čo odôvodnila tým, že v pôvodnej perióde, rokovanie raz za 2 mesiace, by sa za 4 roky uskutočnilo 24 zasadnutí, avšak v poslednom volebnom období ich bolo až 45. Prečítala i návrhy na uznesenie. OZ schvaľuje termíny zasadnutia OR: 2.2.2001, 30.3.2011, 1.6.2011. OZ schvaľuje termíny zasadnutia OZ: 9.2.2011, 6.4.2011, 8.6.2011. OZ poveruje prednostu OcÚ prepracovať plán práce zasadnutí OR a OZ podľa schválených termínov zasadnutí OZ a predložiť ho na schválenie OZ 9.2.2011. Zodpovedný: Mgr. Peter Rácek, termín do 26.1.2011. O slovo požiadala hlavná kontrolórka, ktorú zaujímalo, kde vzali predložené termíny, z čoho vlastne vychádzali, bo pre účtovníčku sú tie termíny, pre uzávierky na Daňovom úrade priskoro. P. Ľubica Lӧrincová reagovala, že tie body budú dané do nasledujúceho zastupiteľstva, teda do marca, po uzávierke. OZ schvaľuje termíny zasadnutia OZ: 9.2.2011, 6.4.2011, 8.6.2011.

Hlasovanie: za: 8 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, MVDr. Juraj Šimunek, Mgr. Ondrej
Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus
proti:2 Jozef Oremus, Juraj Oremus
zdržal sa: 1 Mgr. Denisa Slížová

OZ schvaľuje termíny zasadnutia OZ: 9.2.2011, 6.4.2011, 8.6.2011

Hlasovanie: za: 8 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, MVDr. Juraj Šimunek, Mgr. Ondrej
Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus
proti:2 Jozef Oremus, Juraj Oremus
zdržal sa: 1 Mgr. Denisa Slížová

OZ poveruje prednostu OcÚ prepracovať plán práce zasadnutí OR a OZ podľa schválených termínov
zasadnutí OZ a predložiť ho na schválenie OZ 9.2.2011. Zodpovedný: Mgr. Peter Rácek, termín do 26.1.2011.

Hlasovanie: za: 9 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, MVDr. Juraj Šimunek, Mgr. Ondrej
Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus, Mgr. Denisa Slížová
proti:1 Juraj Oremus
zdržal sa: 1 Jozef Oremus

Plán práce hlavnej kontrolórky. OZ súhlasí s návrhom práce hlavnej kontrolórky na I. polrok 2011.

Hlasovanie: za: 11 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,
Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,
MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej
Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus
proti: 0
zdržal sa: 0

13.) Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – manželia Mokrášoví: ide o pozemok na ul. Malinovského 1, ktorý užívajú, tak ako väčšina občanov obce, hoci nie sú vlastníkmi. P. Ľubicu Lӧrincovú zaujímala cena pozemku za 1m2. P. prednosta informoval, že ide o cenu 2,49 €/m2, ktorú odsúhlasilo predchádzajúce zastupiteľstvo. Mgr. Ondrej Remiáš sa spýtal, či by nebolo možné do budúcna nejakú mapu územného plánu nafotiť k žiadosti, aby si to poslanci vedeli predstaviť, o aký veľký pozemok ide a kde sa v obci nachádza. OZ súhlasí s odpredajom pozemku.

Hlasovanie: za: 11 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,
Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,
MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej
Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus
proti: 0
zdržal sa: 0

14.) Diskusia – do diskusie sa prihlásil poslanec Ing. Marián Krajčír požiadal o úpravu Rokovacieho poriadku, napr. aby sa mohol poslanec Európskeho parlamentu zúčastniť zasadnutia. P. prednosta informoval, že to všetko zapracované je, účasť poslanca NR, EP vyplýva zo zákona a jeho prítomnosť na rokovaní je zapracovaná do Rokovacieho poriadku. Odmeňovací poriadok poslancov a členov komisií a zapisovateliek. P. starostka informovala, že to bude zapracované do marcového zasadnutia. P. Ľubica Lӧrincová poprosila, aby boli poslancom, najmä novozvoleným zaslané základné dokumenty obce, ako Štatút obce, Odmeňovací poriadok poslancov a členov komisií a zapisovateliek, Zásady hospodárenia s majetkom obce, aby si mohli naštudovať potrebné ustanovenia. Ďalším z diskutujúcich bol Mgr. Marek Vittek, ktorý uistil občanov, že poslanci, ktorí hlasovali za odsúhlasené veci chcú pracovať pre obec a občanov všetkých vekových kategórii a záujmov. Nakoľko už žiadny z poslancov nemal diskusný príspevok, starostka všetkých pozvala na Obecný ples, ples Bánovčanov, ktorý sa uskutoční 22.1.2010. Z radov občanov požiadal o slovo Ing. Marián Jurík, ktorý zhrnul dnešné počínanie poslancov. Povedal poslancom, že sú mladí, šikovní vzdelaní, aby sa teda podľa toho správali a boli nestranní. Ak chcú pracovať pre obec, tá ktorá strana, musí ísť bokom i vzájomná nevraživosť. Ako posledná v diskusii vystúpila Ing. Alena Benická, ktorá sa najprv poďakovala voličom za podporu. Uviedla, že podľa vyjadrení Ing. Mariána Juríka idú poslanci pod nejakou taktovkou, nie je to tak, poslanci nie sú do počtu, ale každý sám za seba a že robia všetko pre obec a občanov.

15.) Záver: p. starostka sa poďakovala za diskusné príspevky a na margo príspevku Ing. Mariána Juríka predniesla staré slovanské heslo: „Úspech sa neodpúšťa“ čo sa aj preukázalo a jediné, čo jej v zastupiteľstve chýbalo bola tolerancia.

                  
Overovatelia: Mgr. Ondrej Remiáš ........................................

                    Branislav Oremus .......................................

Zapísala: Alexandra Brezíková