Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

II. riadne zasadnutie OZ

-

O b e c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o    B á n o v
Číslo: II/2010                                                                Bánov 09.02.2011


Á P I S N I C A
 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 09. februára 2011 t.j. v stredu
o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úraduBánove, s nasledovným programom:

Pôvodný program:

 

 1. Otvorenie - PhDr.Helena Juríkovástarostka obce
 2. Kontrola uzneseniapredchádzajúceho zasadnutia OZ – Mgr. Peter Rácek
 3. Návrh na zriadenie obecnej radyvoľba ich členovstarostka obce PhDr. Helena Juríková
 4. Návrh na zriadenie komisií OZ a voľba ich predsedovčlenov - PhDr. Helena Juríková
 5. Správaplnení rozpočtu obce za rok 2010 – p. Erika Palacková
 6. Správačinnosti TJ Lokomotíva Bánov za rok 2010 – p. Štefan Kuťka
 7. Správačinnosti športovo-streleckého klubu Bánov za r. 2010 – p. Ľubomír Babin
 8. Správačinnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2010 – p. Helena Kramárová
 9. Správaplnení rozpočtu ZŠ s MŠ Bánov za rok 2010 – Mgr. Katarína Ondrušková
 10. Plán práce komisiíMgr. Peter Rácek
 11. Interpelácie poslancov
 12. Organizačné otázky, rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver


Upravený program:

 

 1. Otvorenie - PhDr. Helena Juríkovástarostka obce
 2. Kontrola uzneseniapredchádzajúceho zasadnutia OZ – Mgr. Peter Rácek
 3. Plán prácetermínov zasadnutí OR a OZ na I. polrok 2011 – Mgr. Peter Rácek
 4. Návrh na zriadenie obecnej radyvoľba jej členovzapisovateľovdohodapracovného stretnutia
 5. Návrh na zriadenie komisií OZ a voľba ich predsedov, členovzapisovateľov - dohodapracovného stretnutia
 6. Dodatok č. 1 k Zásadám pre zriaďovaniečinnosť komisii OZ
 7. Správaplnení rozpočtu obce za rok 2010 – p. Erika Palacková
 8. Správačinnosti TJ Lokomotíva Bánov za rok 2010 – p. Štefan Kuťka
 9. Správačinnosti športovo-streleckého klubu Bánov za r. 2010 – p. Ľubomír Babin
 10. Správačinnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2010 – p. Helena Kramárová
 11. Správaplnení rozpočtu ZŠ s MŠ Bánov za rok 2010 – Mgr. Katarína Ondrušková
 12. Žiadosť TJ Bánovnájomnéprevádzky bufetuoddiely TJ
 13. Plán práce: Komisia ŽP – predkladá MVDr. Juraj Šimunek, Komisia verejného poriadku - nepredložené
 14. Voľba poslanca povereného zvolaním zastupiteľstva, voľba sobášiaceho
 15. Interpelácie poslancov
 16. Organizačné otázky, rôzne
 17. Diskusia
 18. Záver


 

PhDr. Helena Juríková                          
starostka obce                              
                      
 
P r í t o m n í

 

vlastnoručne podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice. Všetci poslanci sa zúčastnili II. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 

Z a s a d a n i e

 

1.) II. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce PhDr. Helena Juríková, ktorá na úvod rokovania privítala všetkých prítomnýchhostí. Za zapisovateľku dnešného II. zasadnutia OZ starostka obce určila p. Alexandru Brezíkovú. Za overovateľov zápisnice z II. riadneho zasadnutia OZ určila Mgr. Denisu SlížovúIng. Marián Krajčíra. Ďalej starostka obce prečítala body rokovania, kvôli ktorým bolo dnešné riadne zasadnutie OZ zvolané. Vyzvala prítomných, aby vzniesli svoje pozmeňujúce návrhy. S návrhomzmenu programu sa prihlásil MVDr. Juraj Šimunek, ktorý požiadalpreloženie bodu č. 14 – Žiadosťodkúpenie par.č. 2803/107, ktorú predložili manželia Peter a Martina Kováčoví na ďalšie riadne zasadnutie OZ z dôvodu neúplného materiáluchýbajúci geometrický plán (neodovzdaný so žiadosťou, pozn. zapisovateľky). P. starostka dala hlasovať za vyňatie bodu č. 14 z programu rokovania.

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus   
                proti: 1 Juraj Oremus
                zdržal sa: 0

Následne sa do rozpravy prihlásila p. Ľubica Lӧrincová, ktorá požiadaladoplnenie programuvoľbu poslanca povereného zvolávať zasadnutie OZ v prípade, ak nemôže zvolať alebo nezvolá zasadnutie OZ starostka obce, prípadne zástupca starostky. K voľbe poslanca povereného zvolávať zasadnutia OZ pridala p. starostka aj voľbu sobášiacehodala hlasovať poslancomdoplnenie programu týmto bodom.

Hlasovanie: za: 11 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus
                proti: 0
                zdržal sa: 0

Za členov návrhovej komisie boli doporučení nasledovní poslanci: p. Juraj Oremus, Ing. Marián KrajčírMgr. Marek Vittek. Spýtala sa, či niektoposlancov pozmeňujúci návrh. Nakoľko neboli žiadne pozmeňujúce návrhy, dala starostka obce hlasovať za vyššie uvedený návrh.

Hlasovanie: za: 11 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus 
               proti: 0
               zdržal sa: 0

2.) Kontrola uznesenia predchádzajúceho zasadania OZ – p. prednosta prečítal uznesenia prijaté na I. riadnom zasadnutí OZ z 27.12.2010. Pri uzneseniach, ktorými OZ zvoliloustanovilo jednotlivých predsedov komisiiich členov, prečítal prednosta aj pozastavené uznesenia, t.j. uznesenia, ktoré starostka obce nepodpísala. Do rozpravy sa prihlásil Ing. Marián Krajčír. S faktickou poznámkou vystúpil Mgr. Marek Vittek, na ktorú reagovala starostka obce. Potom safaktickou poznámkou prihlásila p. Ľubica Lӧrincová. OZ berie kontrolu uznesenia OZ na vedomie.

Hlasovanie: za: 8 poslancov: Juraj Oremus, Ing. Agnesa Ruschková, Branislav Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, Ľubica Lӧrincová,MVDr. Juraj Šimunek, Mgr. Ondrej Remiáš
                proti: 1 Mgr. Marek Vittek
                zdržal sa: 2 Bc. Miroslava Petrášová, Ing. Marián Krajčír

3.) Plán prácetermínov zasadnutí OR a OZ na I. polrok 2011 – slovo dostal opäť prednosta OcÚ Bánovpredniesol návrh plánu prácetermínov na I. polrok 2011 a podalnemu vysvetlenie. Do rozpravy sa prihlásila p. Ľubica Lӧrincová. Vzniesla návrh, spýtať sa overovateľov, čioverením zápisnice z I. riadneho zasadnutia OZ súhlasia. Tu sa vyjadril Mgr. Ondrej Remiáš, toto vyjadrenie doložilpísomne (námietka je doložená ako príloha zápisnice, pozn. zapisovateľky). P. starostka dodala, že túto záležitosť prešetriť prokurátorkou. S faktickou poznámkou sa prihlásil Mgr. Marek Vittek. Po ňom sa rovnakofaktickou poznámkou prihlásila Bc. Miroslava Petrášová. Mgr. Marek Vittek sa prihlásilprocedurálnym návrhom, a teda podal návrh na hlasovanie, aby Mgr. Ondrej Remiáš mohol podať námietku voči zápisnici z I. riadneho zasadnutia OZ. OZ súhlasínávrhom Mgr. Mareka Vitteka, aby Mgr. Ondrej Remiáš vzniesol námietku voči zápisnici z 1. riadneho zasadania OZ.

Hlasovanie: za: 7 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ing. Marián Krajčír, Bc. Miroslava Petrášová, Ľubica Lӧrincová, MVDr. Juraj Šimunek, Mgr. Ondrej Remiáš
                proti: 1 Juraj Oremus
                zdržal sa: 3 Branislav Oremus, Jozef Oremus, Mgr. Denisa Slížová

OZ súhlasínámietkou p. Mgr. Ondreja Remiáša voči zápisnici z 1. riadneho zasadania OZ.

Hlasovanie: za: 7 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ing. Marián Krajčír, Bc. Miroslava Petrášová, Ľubica Lӧrincová, MVDr. Juraj Šimunek, Mgr. Ondrej Remiáš
                proti: 0
                zdržal sa: 4 Branislav Oremus, Jozef Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Juraj Oremus

4.) Návrh na zriadenie obecnej radyvoľba jej členovzapisovateľov – v predchádzajúcom návrhu, resp. v návrhu z 1. zasadania OZ boli zvoleníčlenovia Obecnej radyJozef Oremus, Ing. Agnesa Ruschková, Ing. Marián KrajčírMgr. Marek Vittek, no na počet poslancovobecnom zastupiteľstve je tento počet prekročenýjedného člena. Preto bolo potrebné jedného člena odvolať z OR. Do rozpravy sa prihlásil Ing. Marián Krajčír, ktorý sa vzdal miesta v OR. OZ volíustanovuje zloženie OR – Jozef Oremus, Ing. Agnesa Ruschková, Mgr. Marek Vittek.

Hlasovanie: za: 9 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ľubica Lӧrincová, Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš
                proti: 0
                zdržal sa: 2 Branislav Oremus, Ing. Agnesa Ruschková

5.) Návrh na zriadenie komisií OZ a voľba ich predsedov, členovzapisovateľovnakoľkopredchádzajúcom uznesení neboli niektoré komisie podpísané starostkou obce, je potrebnénich znova hlasovať. Rovnako treba k už existujúcim komisiám zvoliť ich zapisovateľku. Ako prvá je Finančná komisia, p. starostka prečítala jej zloženie, ktoré bolo dohodnuté na pracovnom stretnutípredchádzajúci deň, t.j. predsedkyňa: Bc. Miroslava Petrášová
členovia: Ing. Alena Benická
Ing. Patrícia Zajíčková
Ing. Marek Mráz
p. Juraj Oremus
Ing. Marek Šimunek
Ing. Jana Švajdová
P. starostka dala hlasovať za odsúhlasenie Finančnej komisie vo vyššie uvedenom zložení. OZ súhlasíFinančnou komisiou vo vyššie uvedenom zložení.

Hlasovanie: za: 5 poslancov: Juraj Oremus, Ing. Agnesa Ruschková, Branislav Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus 
                proti: 0
               zdržal sa: 6 Mgr. Marek Vittek, Bc. Miroslava Petrášová, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš, Ľubica Lӧrincová

Do rozpravy sa prihlásila p. Ľubica Lӧrincová, ktorá podala návrh, aby sa hlasovalo na dvakrát, t.j. najskôr sa odsúhlasí komisiapôvodnom znenípotom jej doplnenie. Po odsúhlasení komisie sa bude hlasovať za zapisovateľku, do tej ktorej komisie. OZ súhlasínávrhom p. Ľubice Lӧrincovej, aby sa najskôr odsúhlasilo pôvodné znenie komisiepotom predsedovia jednotlivých komisii doplnia členov.

Hlasovanie: za: 7 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ing. Marián Krajčír, Bc. Miroslava Petrášová, Ľubica Lӧrincová,MVDr. Juraj Šimunek, Mgr. Ondrej Remiáš
                proti: 1 Juraj Oremus 
                zdržal sa: 3 Jozef Oremus, Mgr. Denisa SlížováBranislav Oremus

OZ volíustanovuje zloženie nasledovné zloženie Finančnej komisie:
predseda: Bc. Miroslava Petrášová
členovia: Ing. Alena Benická
Ing. Patrícia Zajíčková
Ing. Marek Mráz
p. Juraj Oremus

Hlasovanie: za: 7 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ing. Marián Krajčír, Bc. Miroslava Petrášová, Ľubica Lӧrincová, MVDr. Juraj Šimunek, Mgr. Ondrej Remiáš
                proti: 0 
                zdržal sa: 4 Jozef Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Juraj Oremus, Branislav Oremus

OZ súhlasídoplnením zloženia členov finančnej komisie o: Ing. Jana Švajdová
Ing. Marek Šimunek 

Hlasovanie: za: 11 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus 
                proti: 0
                zdržal sa: 0

OZ volíustanovuje p. Eriku Palackovú ako zapisovateľku Finančnej komisie.

Hlasovanie: za: 11 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus
                proti: 0
                zdržal sa: 0

OZ volíustanovuje zloženie Športovej komisiezložení: predseda: Mgr. Marek Vittek
členovia: p. Ľubica Lӧrincová
Mgr. Martin Mucha
p. Ján Sádecký

Hlasovanie: za: 7 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ing. Marián Krajčír, Bc. Miroslava Petrášová, Ľubica Lӧrincová,MVDr. Juraj Šimunek, Mgr. Ondrej Remiáš
                proti: 4 Jozef Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Juraj Oremus, Branislav Oremus 
                zdržal sa: 0

OZ súhlasídoplnením členov Športovej komisie o: p. Imrich Rybár.

Hlasovanie: za: 11 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus 
                proti: 0
                zdržal sa: 0

OZ volíustanovuje p. Ľubicu Lӧrincovú ako zapisovateľku Športovej komisie.

Hlasovanie: za: 4 poslancov: Jozef Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Juraj Oremus, Branislav Oremus
                proti: 3 Mgr. Ondrej Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Mgr. Marek Vittek
                zdržal sa: 4 Ing. Agnesa Ruschková, Ing. Marián Krajčír, MVDr. Juraj Šimunek, Bc. Miroslava Petrášová

OZ volíustanovuje p. Alexandru Brezíkovú ako zapisovateľku Športovej komisie.

Hlasovanie: za: 7 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ing. Marián Krajčír, Bc. Miroslava Petrášová, Ľubica Lӧrincová,MVDr. Juraj Šimunek, Mgr. Ondrej Remiáš
                proti: 0 
                zdržal sa: 4 Jozef Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Juraj Oremus, Branislav Oremus

OZ volíustanovuje zloženie Komisie pre rozvoj vzdelávaniakultúrynasledovne:
predseda: Mgr. Ondrej Remiáš
členovia: Mgr. Denisa Slížová
Mgr. Art. Hana Kováčová
p. Ľubica Benická

Hlasovanie: za: 7 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ing. Marián Krajčír, Bc. Miroslava Petrášová, Ľubica Lӧrincová,MVDr. Juraj Šimunek, Mgr. Ondrej Remiáš
                proti: 4 Jozef Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Juraj Oremus, Branislav Oremus 
                zdržal sa: 0

OZ súhlasídoplnením členov Komisie pre rozvoj vzdelávaniakultúry o: p. Miloš Rybár.

Hlasovanie: za: 11 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus
                proti: 0
                zdržal sa: 0

OZ volíustanovuje p. Janu Mazúchovú ako zapisovateľku Komisie pre rozvoj vzdelávaniakultúry.

Hlasovanie: za: 11 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus 
                proti: 0
                zdržal sa: 0

OZ volíustanovuje Komisiu sociálnuzdravotnúnasledovnom zložení:
predseda: p. Ľubica Lӧrincová
členovia: Mgr. Iveta Svetlanská
MUDr. Gustáv Augustín
Bc. Soňa Kleinová

Hlasovanie: za: 8 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ing. Marián Krajčír, Bc. Miroslava Petrášová, Ľubica Lӧrincová, Mgr. Denisa Slížová,MVDr. Juraj Šimunek, Mgr. Ondrej Remiáš
                proti: 3 Jozef Oremus, Juraj Oremus, Branislav Oremus 
                zdržal sa: 0

Predsedkyňa Komisie sociálnejzdravotnej p. Ľubica Lӧrincová neodporučila doplnenie komisie, komisia zostávapôvodnom zložení.

OZ volíustanovuje p. Katarínu Gubovú ako zapisovateľku Komisie sociálnejzdravotnej.

Hlasovanie: za: 11 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus 
                proti: 0
                zdržal sa: 0

OZ voláustanovuje Komisiu stavebnú, správy majetkuúzemného plánovaniazložení:
predseda: Ing. Agnesa Ruschková
členovia: Ing. Marián Krajčír
Ing. Jozef Svetlanský

Hlasovanie: za: 7 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Ing. Marián Krajčír, Bc. Miroslava Petrášová, Ľubica Lӧrincová,MVDr. Juraj Šimunek, Mgr. Ondrej Remiáš
                proti: 4 Jozef Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Juraj Oremus, Branislav Oremus 
                zdržal sa: 0

OZ súhlasídoplnením členov Komisie stavebnej, správy majetkuúzemného plánovania o:
p. Branislav Oremus.

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš, Ľubica Lӧrincová
                proti: 0
                zdržal sa: 1 Branislav Oremus

OZ volíustanovuje p. Evu Polákovú ako zapisovateľku Komisie stavebnej, správy majetkuúzemného plánovania.

Hlasovanie: za: 11 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus
                proti: 0
                zdržal sa: 0

OZ volíustanovuje p. Veroniku Šimunekovú ako zapisovateľku Komisie životného prostredia.

Hlasovanie: za: 11 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus
               proti: 0
               zdržal sa: 0

6.) Dodatok č. 1 k Zásadám pre zriaďovaniečinnosť komisii OZ - nakoľko bol navýšený počet komisii OZ, bolo treba upraviť aj Zásady pre zriaďovaniečinnosť komisii. Preto p. prednosta vypracoval dodatok, ktorý zahŕňa vznik komisiíhlavné smery náplne stálych komisií. P. starostka otvorila rozpravutomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil ako jediný poslanec: Ing. Marián Krajčír. S faktickou poznámkou sa prihlásil p. Jozef Oremus. Starostka obce dala hlasovať za schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám pre zriaďovaniečinnosť komisií OZ. OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Zásadám pre zriaďovaniečinnosť komisií OZ.

Hlasovanie: za: 11 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus 
                proti: 0
                zdržal sa: 0

7.) Správaplnení rozpočtu obce za rok 2010 – správu predložila ekonómka obce, p. Erika Palacková. P. starostka vyhlásila rozpravutomuto bodu, o slovo sa prihlásil Mgr. Marek Vittek,
p. Ľubica Lӧrincová. K správe boli priložené dve rozpočtové opatrenia, č. 7 a č. 8. P. starostka dala hlasovať za nasledovné uznesenia OZ. OZ berie na vedomie správuplnení rozpočtu obce za rok 2010.

Hlasovanie: za: 11 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus
                proti: 0
                zdržal sa: 0

OZ berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 7 v rozpočte Obce Bánov na rok 2010.

Hlasovanie: za: 11 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus 
               proti: 0
               zdržal sa: 0

OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 8 v rozpočte obce Bánov na rok 2010.

Hlasovanie: za: 11 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus 
               proti: 0
               zdržal sa: 0

8.) Správačinnosti TJ Lokomotíva Bánov za rok 2010 – správuzastupiteľstvu predložil p. Štefan Kuťka, ktorý bol prítomný na zasadnutí OZ. Starostka obce otvorila rozpravutomuto bodu, do ktorej sa prihlásil Ing. Marián Krajčír. Svoje pripomienky vzniesol smerom k p. Kuťkovi, ktorý mu ich zodpovedal.

Hlasovanie: za: 11 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej
Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus
                proti: 0
                zdržal sa: 0

9.) Správačinnosti Športovo-streleckého klubu Bánov – p. Ľubomír Babin zhrnul správučinnosti. Do rozpravy sa prihlásili nasledovní poslanci: p. Ľubica LӧrincováMVDr. Juraj Šimunek. S faktickou poznámkou sa prihlásil p. Jozef Oremus, Ing. Marián KrajčírMgr. Marek Vittek. OZ berie na vedomie Správučinnosti Športovo-streleckého klubu na vedomie.

Hlasovanie: za: 11 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa RuschkováBc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus 
                proti: 0
                zdržal sa: 0

10.) Správačinnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2010 – do rozpravy sa ako jediný prihlásil Ing. Marián Krajčír, ktorý vyzdvihol spracovanie správy. OZ berie na vedomie Správučinnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2010.

Hlasovanie: za: 11 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus
                proti: 0
                zdržal sa: 0

11.) Správaplnení rozpočtu ZŠ s MŠ Bánov za rok 2010 – správu predložilazastupiteľstvu Mgr. Katarína Ondrušková, riaditeľka ZŠ s MŠ. OZ berie na vedomie Správuplnení rozpočtu ZŠ s MŠ Bánov za rok 2010.

Hlasovanie: za: 11 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus 
                proti: 0
                zdržal sa: 0

12.) Žiadosť TJ Bánovnájomnéprevádzky bufetuoddiely TJ ¬– žiadosť podpísali jednotliví predsedovia oddielov. Tu nastáva problém. Po prvé, suma, ktorú požadujú, nie je zahrnutározpočte obcepo druhé, v roku 2012 budeme za rok 2011 platiť daňnájmu, čo doteraz nebolo. Túto problematiku bude musieť doriešiť Finančná komisia. Do rozpravytomuto bodu sa prihlásil
Ing. Marián KrajčírMgr. Marek Vittek. S faktickou poznámkou sa prihlásili Bc. Miroslava Petrášová, MVDr. Juraj Šimunek a p. Jozef Oremus. Poslanci prisľúbili nájsť vhodné riešenie pre všetky strany. OZ berie na vedomie Žiadosť TJ Lokomotíva Bánovnájomnéprevádzky bufetu.

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš, Branislav Oremus 
                proti: 0
                zdržal sa: 1 Ľubica Lӧrincová

OZ ukladá Finančnej komisii prerokovať žiadosť TJ Bánovnájomnéprevádzky bufetupodať návrh na uznesenie.

Hlasovanie: za: 11 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus
               proti: 0
               zdržal sa: 0

13.) Plán práce: Komisia ŽP – predkladá MVDr. Juraj Šimunek; Komisia verejného poriadkunepredložené – do rozpravyplánu práce predloženom predsedom Komisie ŽP MVDr. Jurajom Šimunkom sa prihlásil p. Branislav Oremus. Na jeho otázky reagovalodpovedal MVDr. Juraj Šimunek. S faktickou poznámkou vystúpila p. Ľubica Lӧrincová. Jej otázku zodpovedala starostka obce.

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus 
                proti: 0
                zdržal sa: 1 MVDr. Juraj Šimunek

14.) Voľba poslanca povereného zvolať zasadnutie OZ, voľba sobášiaceho – do rozpravyvoľbe poslanca povereného zvolať zasadnutie OZ sa prihlásila Bc. Miroslava Petrášová, ktorá ako dôvod návrhu prerokovania tohto bodu uviedla zákon 369/1990 § 12 ods. 2, citujem: „Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odsekuprvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo.“ Vznieslanávrh, podľa ktorého by týmto povereným poslancom mala byť p. Ľubica Lӧrincová. OZ poveruje poslankyňu p. Ľubicu Lӧrincovú, abyzmysle vyššie uvedeného zákona zvolávala zasadnutia OZ.

Hlasovanie: za: 11 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus 
               proti: 0
               zdržal sa: 0

Voľba sobášiaceho – s návrhmi prišli poslanci p. Juraj Oremus, ktorý navrhol ako sobášiacu poslankyňu Ing. Agnesu RuschkovúMgr. Marek Vittek, ktorý navrhol ako sobášiaceho p. Jozefa Oremusa. OZ ustanovuje Ing. Agnesu Ruschkovú ako sobášiacu pre prípad neprítomnosti starostky obce.

Hlasovanie: za: 8 poslancov: Juraj Oremus, Branislav Oremus, Mgr. Ondrej Remiáš Ľubica Lӧrincová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír
                proti: 0
                zdržal sa: 3 Bc. Miroslava Petrášová, Ing. Agnesa Ruschková, Mgr. Marek Vittek

15.) Interpelácie poslancovpísomnej formežiadnyposlancov nepredložil svoje interpelácie.

16.) Organizačné otázkyrôznetu začala rozpravu p. starostka, ktorá podotkla, že obecnú tribúnu nie je už momentálne kde uskladniť. Tento problém bol načas vyriešený, ale pre nepredvídateľné okolnosti už v Stavebninách u p. Hoppana nemôže byť uskladnená. Do žiadnej budovyklasickou veľkosťou dverí sa nevojde. Ďalej informovalafinančných prostriedkoch, ktoré boli obci vyplatené, a tým uhradené škody spôsobené povodňami 2010. Taktiež starostka obce oslovila Komisiu správy majetkuKomisiu sociálnuzdravotnú, o pomoc pri riešení problémudovozom obedov pre dvoch starých občanovPoľnohospodárna ul. J. Fučíka. Avizovala, že po dohode so Štátnou ochranou lesov budúšportovom areáli vyrúbané topole. Ďalej, že obecmesiaci január absolvovala dve veľké kontroly. Najskôr Správa finančnej kontroly SR kontrolovala všetky dotácie, ktoré obec dostaladruhá kontrola prebehlaKTB, kontrolu vykonal Telekomunikačný úrad SR. Obe kontroly dopadli bez chyby. P. starostka oboznámila poslancovprojektom Zberný dvor, ktorého podanie odsúhlasilo zastupiteľstvo pôsobiacepredchádzajúcom volebnom období. Prvé podanie bolo spoplatnené, druhé podanie je bez poplatku a v tomto projekte sa pokračuje, t.j. bude opätovne podaný. Ing. Mariána Krajčíra zaujímalo, či je projektdispozícii ajelektronickej forme. Projekt obecelektronickej forme nežiadala. Mgr. Ondreja Remiáša zaujímalo, prečo bol projekt zamietnutý. Zodpovedala starostka obce, ktorá informovala, že sa nám neušli dostatočné finančné prostriedky, nakoľko bol projekt finančne náročnejší. P. prednosta upozornil, že na tento projekt bolo vydané platné územnéstavebné povolenie, v čom by pri prerobení projektu, aby bol ekonomicky menej náročný, mohol nastať problém. Do rozpravy sa prihlásila Ing. Agnesa Ruschková, ktorú zaujímalo pokračovanie kanalizácie. Odpovedala opäť p. starostka, ktorá pripomenula, že výzva bola zverejnenánovembri, predchádzajúce zastupiteľstvo ju odmietlo. Budovať kanalizáciu cez eurofondy je veľmi riskantné. Pretože po vybudovaní kanalizácie sa musí pripojiť 85% obyvateľov, a ak sa tento počet nesplní finančné prostriedky sa musia vrátiť. Ak by obec kanalizáciu vybudovala, nesmie ju odpredať a my nemáme človeka, ktorý by ju udržiaval. Bolo by pre nás výhodnejšie , keby vo výstavbe pokračoval ZsVaK, a.s. P. starostka pripomenula ples, ktorý organizovala obec Bánovpoďakovala touto cestou poslancom , ktorí prijali pozvaniezúčastnili sa ho. Výbornou akciou bola prvá Obecná zabíjačka, ktorú organizoval Klub dôchodcovspolupráciObčianskym združením Kesa Nostraobcou Bánov. Poďakovala sponzoromvšetkým, ktorí sa toho zúčastnilisvojou troškou pomohli. Slovo dostal p. prednosta, ktorý predniesol žiadosťmene Hokejbalového klubu DRAGONS Bánovpríspevokrozpočtu obce Bánov. Klub DRAGONS Bánov záujem vybudovať hokejbalové ihrisko Ladislava Muziku, ktoré chce vybudovať svojpomocne. K tomuto projektu pripravenú vizualizáciu. Ich žiadosť bude posunutá do Športovej komisieFinančnej komisie. So svojim diskusným príspevkom saslovo prihlásila i p. Ľubica Lӧrincová. Zaujímalo ju, kedy budú vybudované retardéry na ul. Pod hájom, ktoré boli odsúhlasené predchádzajúcim zastupiteľstvom. P. starostka reagovala, že toto stále platí, jedná sa však ibajeden retardér. Tento byť vybudovaný, keď bude ukončená rekonštrukcia centra, ktorá stále trvá, avšak nie vhodné ani podmienky na budovanie, nakoľko je zima. P. Lӧrincová sa spýtalana garáže, ktoré majú byť vybudované pri bytovkách, aká je situácianimi. Odpovedal p. prednosta: pripomenul znenie uznesenia, ktoré bolo prijaté predchádzajúcim zastupiteľstvom. Nakoľko bol najskôr veľký záujempotom tento záujem upadol boli vypracované zmluvybudúcej zmluve. Bude vybudovaných 16 garáží, nájomcov bude 13, t.j. 3 garáže budúrezerve. Týmto pádom vyriešiobec problém parkovania kosačky pre TJ. Nájom je 22,- €/1 mes. Na jar by sa malo začaťprácami. Taktiež p. Lӧrincová upozornila, že za Oddiel cvičiacich žien sem priniesla žiadosťzakúpenie vysávača do TJdoteraz jej na žiadosť nebolo písomne odpovedané. Odpovedala hlavná kontrolórka, ktorá informovala, že žiadosť bola prejednaná vo Finančnej komisii a v rozpočte obce na vysávač vyčlenené finančné prostriedky, čiže bola doriešená, len nebola zhotovená písomná odpoveď. P. Ľubica Lӧrincová dala návrh na uznesenie: OZ poveruje prednostu obce Bánovzverejneniuzaslaniu dokumentov (dokumenty uvádzanéuznesení OZ) poslancom OZ: Mgr. Ondrejovi Remiášovi a p. Ľubici Lӧrincovej.

Hlasovanie: za: 11 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš, Ľubica Lӧrincová
                proti: 0
                zdržal sa: 1 Branislav Oremus

Posledný diskusný príspevok zo strany p. Ľubici Lӧrincovej bol smerovaný na stavebný úrad, či máme platnú zmluvu so Stavebným úradom Šurany. P. prednosta upozornil, že už nejdeStavebný úrad, ale o Spoločný obecný úrad. Základná zmluva je podpísaná a je platná, chýba dodatok ohľadne financií. Ing. Marián Krajčír sa zaujímalotváracie hodinyZbernom dvore, nakoľko niektorí obyvatelia sa nevediapraktických dôvodov dostať do dvora. P. prednosta reagoval, že sa to celé prehodnotí, ale nie je to také jednoduché, ako to na prvý pohľad vyzerá. Bol pokus zmeniť tieto otváracie hodiny, bol zberný dvor otvorený ajsobotu, ale bolo to nerentabilné. MVDr. Juraj Šimunek reagoval, že táto problematika je zapracovaná ajpláne Komisie ŽP. Ako posledná sa so svojim diskusným príspevkom prihlásilaslovo Bc. Miroslava Petrášová, ktorá predniesla problematiku bankomatuobci. Je tu istá príležitosť, že by bolo možnéobci umiestniť jeden bankomat. Dala návrh na uznesenie: OZ ukladá prednostovi OcÚ vypracovať žiadosťumiestnenie bankomatuobci.

Hlasovanie: za: 11 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef OremusMVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus 
                proti: 0
                zdržal sa: 0

Mgr. Marek Vittek vzniesol ešte faktickú poznámkučasu rokovania OZ. Podľa starého rokovacieho poriadku sa začínalo rokovanie o 17.00 hod., v novom je uvádzané 16.00 hod. Väčšinu poslancov vyhovuje neskoršia hodina.

 

17.) Diskusia - poslanci OZ svoje diskusné príspevky vyčerpali v bode č. 16 - Organizačné otázky a rôzne.


18.) Záver: p. starostka sa poďakovala za diskusné príspevkypožiadala predsedu návrhovej komisie, aby prečítal uznesenia. Po ich prečítanínahliadnutí do rokovacieho programu, požiadala poslancov odhlasovať preloženie plánu práce Komisie verejného poriadku na najbližšie riadne zasadnutie OZ. OZ nariaďuje predsedovi Komisie verejného poriadku Mgr. Marekovi Vittekovi predložiť plán práce komisie na najbližšom riadnom zasadnutí OZ.

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková, Bc. Miroslava Petrášová, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš, Branislav Oremus 
                proti: 0
                zdržal sa: 1 Ľubica LӧrincováOverovatelia: Mgr. Denisa Slížová ........................................

                   Ing. Marián Krajčír .........................................

Zapísala: Alexandra Brezíková

Dátum vloženia: 18. 2. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 2. 2011 0:00
Autor: Super Admin