Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

XII. riadne zasadnutie OZ

-

O b  e  c  n  é   z  a  s  t  u  p  i  t  e  ľ  s  t  v  o   B  á  n  o v
Číslo: XII/2012                                                   Bánov 16.02.2012

 

Z Á P I S N I C A


zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 15. februára 2012 t.j. v stredu
o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Bánove, s nasledovným programom:


1.        Otvorenie - PhDr. Helena Juríková – starostka obce
2.    Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ – Mgr. Peter Rácek
3.    Správa o činnosti TJ Lokomotíva Bánov za rok 2011 – p. Peter Rácek
4.    Správa o využiteľnosti KD za II. polrok 2011 – Miloš Rybár
5.    Správa o činnosti športovo-streleckého klubu Bánov za r. 2011–  p. Ľubomír Babin
6.    Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2011 a správa o výsledku kontroly
     plnenia  odmien v súlade s poriadkom odmeňovania  – p. Helena Kramárová
7.    Správa o činnosti sociálnej a zdravotnej komisii v obci za rok 2011a plán práce na rok 2012 –
    Ľubica Lӧrincová
8.    Správa o činnosti komisie na ochranu verejného poriadku za rok 2011a plán práce na rok 2012     – Mgr. Marek Vittek
9.    Správa o činnosti komisie na ochranu životného prostredia za rok 2011a plán práce na rok 2012 - MVDr. Juraj Šimunek
10.    Správa o činnosti komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry za rok 2011a plán práce na rok 2012 -    Mgr. Ondrej Remiáš
11.    Správa o činnosti športovej komisie za rok 2011 a plán práce na rok 2012– Mgr. Marek Vittek
12.    Správa o činnosti stavebnej komisie, správy majetku a územného plánovania za rok 2011 a plán práce na rok 2012 – Ing. Agnesa Ruschková
13.    Voľba  nových členov do RŠ pri ZŠ s MŠ Bánov  
14.    VZN obce Bánov č.2 o zmene a doplnení VZN obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi
           pre občanov
15.    VZN obce Bánov č. 2 o zmene a doplnení VZN obce Bánov o nakladaní s nájomnými
    bytmi 1x6 b. j. a 1x9 b. j.
16.    Zámena pozemkov obce Bánov – Poľnohospodár Nové Zámky, a.s.
17.    VZN o zmene a doplnení VZN obce Bánov o prevádzkovom poriadku pohrebísk v znení Dodatku č. 1
18.    Zmluva o nájme propagačnej plochy
19.    Žiadosť o prenajatí pozemku – Ľubica Kavuleková
20.    Interpelácie poslancov
21.    Organizačné otázky, rôzne – 900 rokov Bánova ( kniha, organizačný výbor)
22.     Záver

 

 


                                    PhDr. Helena Juríková
                                         starostka obce


P r í t o m n í

sú vlastnoručne podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice. XII. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnili 9 poslanci OZ. Zo zasadnutia sa ospravedlnili p. Mgr. Ondrej Remiáš a p. Mgr. Denisa Slížová.
Z a s a d a n i e

1.)    XII. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce PhDr. Helena Juríková, ktorá na úvod rokovania privítala všetkých prítomných a hostí. Za zapisovateľku dnešného XII. zasadnutia OZ starostka obce určila p. Zuzanu Hévizovú. Za overovateľov zápisnice z XII. riadneho zasadnutia OZ určila p. Jozefa Oremusa  a p. Mgr. Mareka Vitteka. Ďalej starostka obce prečítala body rokovania, kvôli ktorým bolo dnešné riadne zasadnutie OZ zvolané. Vyzvala prítomných, aby vzniesli svoje pozmeňujúce návrhy. Pani Bc. Miroslava Petrášová podala návrh na pridanie ďalšieho bodu rokovania a to Správy o činnosti finančnej komisii  za rok 2011a plán práce na rok 2012. Pani  Ing. Agnesa Ruschková podala návrh o zaradenie bodov 13 až 19 za bod 2.
Po prednesení návrhu dala p. starostka hlasovať za prijatie predloženého programu s navrhovanými zmenami. OZ s predloženým návrhom súhlasilo.

Hlasovanie: za: 8 poslancov:        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,
Juraj Oremus, Jozef Oremus,
Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, Branislav Oremus
proti: 0                   zdržal sa: Ľubica Lӧrincová

Za členov návrhovej komisie boli doporučení nasledovní poslanci: p. Ing. Agnesa Ruschková, p. Ľubica Lӧrincová a p. MVDr. Juraj Šimunek. Spýtala sa, či má niekto z poslancov pozmeňujúci návrh. Nakoľko neboli žiadne pozmeňujúce návrhy, dala starostka obce hlasovať za vyššie uvedený návrh.

Hlasovanie: za: 8 poslancov:        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,
                     Juraj Oremus, Jozef Oremus,
Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, Branislav Oremus
proti: 0                      zdržal sa: Ľubica Lӧrincová

2.) Kontrola uznesenia predchádzajúceho zasadania OZ – nakoľko bola kontrola uznesenia poslancom predložená písomne, spolu s materiálmi na OZ, p. prednosta len v krátkosti dodal, že všetky uznesenia až na 3. sú splnené. Medzi nesplnené uznesenia z XI. zasadnutia OZ  patrí hľadanie možných priestorov pre materiál CO a vypracovanie návrhu na riešenie technického stavu budovy Domu služieb. Ide o dlhodobé úlohy, ktoré ešte stále pretrvávajú. A z IX. zasadnutia OZ príspevok pre Spoločnosť Parkinson Slovensko, Klub Bánov, ktorý si dodatočne vyzdvihli a tým sa mohol príspevok zaúčtovať. P. Mgr. Marek Vittek sa pýtal, či nie je nahlásená kontrola na sklad. Nakoľko v deň konania zastupiteľstva bola kontrola  na škole v Šuranoch a vraveli, že sa bude všetko likvidovať a všetko budú sťahovať. P. prednosta odpovedal, že obec o tom zatiaľ nevie. Pani starostka poprosila predsedkyňu návrhovej komisie, aby prečítala návrh na uznesenie.

OZ berie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ na vedomie.
Hlasovanie: za: 9 poslancov:        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,
                     Juraj Oremus, Jozef Oremus, Ľubica Lӧrincová

Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, Branislav Oremus
proti: 0                      zdržal sa: 0

13.) Voľba nových členov do RŠ pri ZŠ s MŠ Bánov   – predsedkyňa Rady školy poslala žiadosť o voľbu nových členov do Rady školy. Na obecnej rade sa návrh prejednával a OR odporučila  MVDr. Juraja Šimuneka a Mgr. Mareka Vitteka ako delegovaných zástupcov poslancov OZ, Mgr. Martina Muchu ako delegovaného zástupcu TJ Lokomotíva Bánov a Branislava Oremusa ako delegovaného zástupcu obce.

OZ volí voľbu nových členov.
Hlasovanie: za: 8 poslancov:        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,
                     Juraj Oremus, Jozef Oremus, Ľubica Lӧrincová
Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, Branislav Oremus
proti: 0                   zdržal sa: Branislav Oremus

14.) VZN obce Bánov č. 2. o zmene a doplnení VZN obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov- p. prednosta priblížil, že sa jedná o zmenu na základe návrhu stavebnej komisie, správy majetku a územného plánovania, nakoľko systém prideľovania bytov losovaním nebol dobrý. Byty by mali byť prideľované poradovníkom. Do rozpravy sa prihlásila p. Ing. Agnesa Ruschková, že to vzniklo na základe návrhu majetkovej komisie. Odporúča hlasovať za prijatie. P. Ing. Marián Krajčír sa pýtal, či sa nedá uvažovať o pozitívnej diskriminácii občanov, kde mu odpovedali, že to sa nedá. Ďalšou prihlásenou do rozpravy bola p. Ľubica Lӧrincová, ktorá poznamenala, že tieto veci zhodnotí komisia, ktorá to schváli. P. prednosta odpovedal, že všetko sa dávalo tak, aby to bolo prospešné veci. Ten, kto si žiada o byt musí spĺňať podmienky, ktoré sa musia skontrolovať, či doklady aj po určitom čase súhlasia. Pri zvolávaní komisie by to bolo zdĺhavé. P. Lӧrincová dodala, že to nebolo tak myslené, že sa má vymenovať nová komisia. P. starostka sa pripojila, že komisiu môže zvolať, ale ide len o vyhodnotenie, či plat a ostatné veci súhlasia aj po dlhšom období s tými, čo boli uvedené pri podaní žiadosti. Má v pláne dať to prepočítať a prekontrolovať len zamestnancom.

OZ schvaľuje VZN obce Bánov č. 2 o zmene a doplnení VZN obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov.
Hlasovanie: za: 9 poslancov:        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,
                     Juraj Oremus, Jozef Oremus, Ľubica Lӧrincová
Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, Branislav Oremus
proti: 0                   zdržal sa: 0

15.) VZN obce Bánov č. 2 o zmene a doplnení VZN obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi 1x6 b.j. a 1x9 b.j. – poslanci mali podklady doložené v materiáloch, ktoré si mohli preštudovať. Keďže nikto nemal doplňujúce otázky, p. starostka poprosila predsedkyňu návrhovej komisie o prečítanie znenia uznesenia a dala hlasovať.

OZ schvaľuje VZN obce Bánov č. 2 o zmene a doplnení VZN obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi 1x6 b.j. a 1x9 b.j.
Hlasovanie: za: 9 poslancov:        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,
                     Juraj Oremus, Jozef Oremus, Ľubica Lӧrincová
Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, Branislav Oremus
proti: 0                   zdržal sa: 0

 

16.) Zámena pozemkov obce Bánov  – žiadosť bola podaná od Poľnohospodáru Nové Zámky a.s.. Zo všeobecnosti bol tlak už dlhšiu dobu. Jedná sa o pozemok od hlavnej cesty po trať železnice. Pozemok pod asfaltovou cestou patrí Poľnohospodáru, ktorý by cestu zamenil za iný obecný pozemok. Hľadali sa miesta, ktoré by zodpovedali veľkosti zamieňaného pozemku. Jedná sa o pieskovú jamu za Štrkárňou. Pôvodne tam mala byt skládka odpadu. Poľnohospodár by ju zamenil celú, aj keď sa skladá z dvoch častí. Potom by obec vlastnila cestu v celosti až po železničnú trať. Piesková jama, ktorú chceme zameniť je nevyužitá. Brhlíky, chránené vtáky tam mali hniezda, kvôli tomu sme nemohli túto časť pozemku využívať ako skládku. Poľnohospodár s touto možnosťou zámeny súhlasí. Bol vypísaný, vyvesený aj zámer, kde sa to uvádza ako prípad hodný osobitného zreteľa. Do rozpravy sa zapojili p. Jozef Oremus, ktorý sa prikláňa k zámeru, obec by tým mohla získať pomerne dosť veľký kus pôdy.  Bc. Miroslava Petrášová mala otázku, či tam bude aj nejaký doplatok alebo je bezodplatná. Odpoveďou bolo, že súčet dvoch parciel je rovnaký. P. MVDr. Juraj Šimunek  doplnil, či obec plánuje opravu cesty. P. starostka odpovedala, že časť cesty je asfaltová a aj p. Ščevlík je ochotný ju upraviť, spraviť vysprávku. Ďalšou otázkou bolo či obec nerozmýšľala na inom využití pieskovej plochy napr. pri kanalizácii. Starostka odpovedala, že bolo v pláne použiť ju na tieto účely, ale nebolo to dovolené od ochranárov. P. Juraj Oremus si myslí, že z ekonomického hľadiska nie je o čom rozmýšľať, pôda má ďaleko väčšiu hodnotu. Zo strategického hľadiska, keď budú vyhlásené ďalšie súťaže, nebol by problém získať finančné prostriedky. P. Ing. Agnesa Ruschková pridala faktickú poznámku či boli tieto naše pozemky prehlásené za prebytočné a že treba doplniť, že je to formou zámeny bez finančného vyrovnania. Na margo všetkého prednosta poznamenal, že sa chystá vypracovanie presného postupu ako postupovať pri zámenách.

OZ schvaľuje spôsob prevodu majetku obce Bánov formou zámeny.
Hlasovanie: za: 9 poslancov:        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,
                     Juraj Oremus, Jozef Oremus, Ľubica Lӧrincová
Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, Branislav Oremus
proti: 0                   zdržal sa: 0

OZ schvaľuje zámenu ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Hlasovanie: za: 9 poslancov:        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,
                     Juraj Oremus, Jozef Oremus, Ľubica Lӧrincová
Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, Branislav Oremus
proti: 0                   zdržal sa: 0

17) VZN o zmene a doplnení VZN obce Bánov o prevádzkovom poriadku pohrebísk v znení Dodatku č. 1  – p. prednosta oboznámil všetkých, že tento návrh vyšiel zo zmeny zákona. Podľa neho prevádzkovateľ cintorína musí zabezpečiť výkop aj zákop hrobu. Samozrejme sú s tým spojené náklady. P. starostka dodala, že môžeme mať zmluvu s pohrebnou službou, ale tá by musela mať na starosti aj správu cintorína. Tak musíme výkop robiť my. Rozprava: Ing. Agnesa Ruschková sa pýtala, či  tieto ceny sú primerané a ako sme k nim prišli. P. Ing. Marián Krajčír sa pripojil k týmto otázkam. Prednosta odpovedal. Ceny sú vypočítané podľa prieskumu, a sú nižšie ako cena práce iných. ( 80 € iní, 65 € my). Sme na hranici s nákladmi.

OZ schvaľuje VZN o zmene a doplnení VZN obce Bánov o prevádzkovom poriadku pohrebísk v znení Dodatku č. 1
Hlasovanie: za: 9 poslancov:        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,
                     Juraj Oremus, Jozef Oremus, Ľubica Lӧrincová
Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, Branislav Oremus
proti: 0                   zdržal sa: 0


18.) Zmluva o nájme propagačnej plochy - bol zverejnený zámer. Do 13.2. prišla zmluva od UNIQA. Vypísali zmluvu na 2 roky a náš zámer bol vypísaný na 1 rok. Opravilo by sa to v zmluve a o rok by sa to schvaľovalo znova. Rozprava: nikto. S faktickou poznámkou sa prihlásila p. Ing.
Agnesa Ruschková. Pýtala sa na koľko rokov bude zmluva uzavretá. Zmluva bude na jeden rok podpísaná, a potom sa to predĺži. P. Mgr. Marek Vittek poznamenal, že môžeme zmluvu uzavrieť jedine na jeden rok a potom sa predĺži. Môžeme odsúhlasiť len to, čo sme zverejnili. Záujem obce je nech sa to tam nejako využije.

OZ schvaľuje zmluvu o nájme propagačnej plochy medzi obcou Bánov a nájomcom UNIQA poisťovňa a.s.
Hlasovanie: za: 7 poslancov:        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,
                     Juraj Oremus, Jozef Oremus,
Mgr. Marek Vittek, Bc. Miroslava Petrášová,
Branislav Oremus
proti: 0                   zdržal sa: Ľubica Lӧrincová, Ing. Marián Krajčír

19.) Žiadosť o prenajatí pozemku   – P. Ing. Agnesa Ruschková vysvetlila, že žiadosť bola predložená na komisii. Nákres nie je vyhotovený v presnej mierke. Komisia neodporúča žiadosti vyhovieť, pretože je to stiesnené a blízko sa nachádza trafostanica. Rozprava: Branislav Oremus sa prihlásil s otázkou, či je možné ponúknuť iné priestory pre kvetinárstvo.  Komisia odporúča počkať na pravidlá a potom sa vrátiť k problematike. Ing. Marián Krajčír dodal, že máme snahu vyhovieť len bohužiaľ toto miesto je z dopravného hľadiska nevhodné a je tam aj stanica.  S faktickou otázkou sa pridal p. Jozef Oremus, a dodal, aby sme žiadosť vzali na vedomie a vrátili sa k nej po vypracovaní VZN.

OZ súhlasí so žiadosťou o prenajatí pozemku
Hlasovanie: za: 0 poslancov:        
 proti:  9        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,
                     Juraj Oremus, Jozef Oremus, Ľubica Lӧrincová
Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, Branislav Oremus
                   zdržal sa: 0

3.) Správa o činnosti TJ Lokomotíva Bánov   – Mgr. Peter Rácek oboznámil poslancov so správou, ktorá bola rozdelená na dve časti. Snažili sa o plusové hospodárenie, čo sa im aj podarilo. Oddiely majú samostatné výbory. TJ ich zastrešuje ako celok. Rozprava: Mgr. Marek Vittek si preštudoval správu, dobre pozná fungovanie. Dodal, že sa minuli všetky peniaze a nie je tam uvádzané, koľko získali a minuli mimo obcou pridelených financií. Výšky sú porovnateľné s minulými rokmi. Je pravda, že sa spravil aj poriadok v účtovníctve. Je spokojný so správou. P. prednosta reagoval na rozpravu p. Mgr. Mareka Vitteka, povedal, že všeobecne povedané plusové čísla znamenajú, že ani jeden oddiel nie je v dlhoch. Juraj Oremus nadväzuje na p. Vitteka a ďakuje p. Helene Kramárovej, ktorá vedie účtovníctvo, že je vedené tak ako má byť. Doporučuje oddielom, aby zverejnili údaje na príspevky.

OZ berie správu o činnosti TJ Lokomotíva  na vedomie.
Hlasovanie: za: 9 poslancov:        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,
                     Juraj Oremus, Jozef Oremus, Ľubica Lӧrincová
Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, Branislav Oremus
proti: 0                   zdržal sa: 0

 

 

4.) Správa o využiteľnosti KD – na rade bolo odporučené finančne porovnať využívanie priestorov prepočítaním koľko sa odpustilo. P. Miloš Rybár vysvetlil, ako bola rozdelená správa a koľko bolo získaných financií, čo sa uskutočnilo. Priložené sú aj žiadosti o bezplatný prenájom KD. Rozprava: Ing. Agnesa Ruschková ďakuje za správu, lebo bola jasná, prehľadná a výstižná. P. Ing. Marián Krajčír ďakuje za veľmi dobré vypracovanie a p. Ľ. Lӧrincová sa pripája a ďakuje aj pomocníkom. P. Juraj Oremus sa teší, že post, ktorý dostal, perfektne zvláda. Pri žiadostiach je za to, aby im bolo vyjdené v ústrety.

OZ berie správu o využiteľnosti KD na vedomie.
Hlasovanie: za: 9 poslancov:        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,
                     Juraj Oremus, Jozef Oremus, Ľubica Lӧrincová
Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, Branislav Oremus
proti: 0                   zdržal sa: 0

OZ súhlasí s bezplatným prenájmom KD
Hlasovanie: za: 9 poslancov:        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,
                     Juraj Oremus, Jozef Oremus, Ľubica Lӧrincová
Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, Branislav Oremus
proti: 0                   zdržal sa: 0

5.) Správa o činnosti športovo- streleckého klubu Bánov- P. Babin ozrejmil činnosť klubu. Ročný rozpočet vychádza  do 5000 €, obec prispieva 1000 €. Prístupová cesta je zdemolovaná, materiál, ktorý tam dajú mizne. Ľudia sú spokojní so súťažami, ale s infraštruktúrou nie. P. starostka chce poďakovať všetkým členom, všetkým čo boli na akcii, že to pekne spravili. Branislav Oremus dal návrh na prenesenie panelov zo športového areálu na ohradu strelnice, aby nedošlo k ďalšej devastácii budovy a príslušenstva. Treba to zvážiť a dohodnúť sa. Chce vyzdvihnúť činnosť klubu. P. Ľubica Lӧrincová sa pýta či ide o plot pri rieke Nitra a prečo. Odpoveď bola, že tento plot neplní žiadny účel. Jozef Oremus doplnil, že im patrí naozaj vďaka, ale lepšou vďakou by bola pomoc ľudí. MVDr. Juraj Šimunek vyzýva ľudí, aby sa pripojili. P. Mgr. Marek Vittek oceňuje prácu p. Babina.

OZ berie správu o činnosti športovo-streleckého klubu na vedomie.
Hlasovanie: za: 9 poslancov:        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,
                     Juraj Oremus, Jozef Oremus, Ľubica Lӧrincová
Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, Branislav Oremus
proti: 0                   zdržal sa: 0

6.) Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2011 a správa o výsledku kontroly plnenia odmien – p. Kramárová sa ospravedlnila za neúčasť z dôvodu choroby. P. Ľubica Lӧrincová dala návrhy na opatrenia. Vyzýva zapisovateľky o plnenie povinností. Navrhuje vypracovať správu. P. starostka poprosila p. Lӧrincovú, aby prišla za p. Kramárovou osobne a s ňou si vydiskutovala jej návrhy. P. prednosta poznamenal, že pri doručovaní zápisníc a materiálov je lepšie keď ju predloží predseda komisie ako keď ju predloží zapisovateľka. Má to väčšiu váhu. Jozef Oremus dodal, že úlohou p. Kramárovej bolo zhodnotiť stav aký je, a aj to zhodnotila. Ona zodpovedá za kontrolu, treba to zobrať na vedomie tak ako to je a nedávať jej ďalšie úlohy. P. MVDr. Juraj Šimunek sa spýtal, čo vyplýva týmito opatreniami pre predsedov. Starostka odpovedala, že sa bude vyplácať len to čo sa doručí a nie to čo sa na základe telefonického prísľubu povie. Odpoveďou bola jednoznačná, že treba aj tú podpisovať.  

 


OZ berie správu o činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2011 a správu o výsledku kontroly plnenia odmien v súlade s poriadkom odmeňovania na vedomie.

Hlasovanie: za: 5 poslancov:        Juraj Oremus, Jozef Oremus,
Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,
Branislav Oremus,,
proti: 0                   zdržal sa: Ing. Agnesa Ruschková, Ľubica Lӧrincová,
Bc. Miroslava Petrášová, MVDr. Juraj Šimunek

7) Správa o činnosti sociálnej a zdravotnej komisii v obci a plán práce na rok 2012– P. Lӧrincová predložila správu o činnosti, kde chce zdôrazniť ciele, ktoré sa splnili. P. starostka poznamenala, že ako komisia mali strašne veľa zasadnutí. P. Lӧrincová dodala, že chceli zvýšiť počet opatrovateliek tak, aby sa rozpočet obce nezaťažil. Mali akcie spojené s činnosťou komisie. P. prednosta sa spýtal na bod, v ktorom bolo označené denné a integračné centrum, čo to je a čo to bude obnášať. Denné centrum bude vytvorené z Klubu dôchodcov. Klub musí byť zaregistrovaný, aby sa mohli uchádzať o granty. Vyvíjajú veľkú aktivitu a sľúbili pomoc pri vypracovaní projektov. Ďalšou otázkou p. prednostu bolo prečo sú v júli napísané problémy mimoškolskej výchovy mládeže a v septembri spolupráca so ZŠ- pozvať pani riaditeľku ZŠ s MŠ Bánov, či to nemá byť naopak. Pani starostka doplnila, že OcÚ zrealizoval potravinovú pomoc, za čo ďakuje p. Ščevlíkovi, že to priviezol, p. Gubovej a pracovníkom SMO. Ďakuje všetkým za prispenie a pomoci.

OZ berie správu o činnosti sociálnej a zdravotnej komisii na vedomie.
Hlasovanie: za: 9 poslancov:        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,
                     Juraj Oremus, Jozef Oremus, Ľubica Lӧrincová
Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, Branislav Oremus
proti: 0                   zdržal sa: 0

OZ schvaľuje plán práce o činnosti sociálnej a zdravotnej komisie na rok 2012
Hlasovanie: za: 9 poslancov:        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,
                     Juraj Oremus, Jozef Oremus, Ľubica Lӧrincová
Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, Branislav Oremus
proti: 0                   zdržal sa: 0

8) Správa o činnosti komisie na ochranu verejného poriadku za rok 2011a plán práce na rok 2012 – p. Mgr. Marek Vittek predložil správu o činnosti, kde sa komisia zaoberala viacerými podnetmi riešenými aj s p. prednostom. Išlo o susedské vzťahy a jedenkrát sa riešil aj prípad požívania alkoholických nápojov mladistvou osobou. P. Vittek podľa zásad pre zriaďovanie a činnosť komisie doplnil uznesenie o odvolanie p. Michala Palacku z funkcie zapisovateľa a vymenovanie Zuzany Hévizovej do funkcie zapisovateľky. Do rozpravy sa nehlásil nikto, tak p. starostka dala prečítať znenie uznesení predsedkyni návrhovej komisie.

OZ berie správu o činnosti komisie na ochranu verejného poriadku na vedomie.
Hlasovanie: za: 9 poslancov:        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,
                     Juraj Oremus, Jozef Oremus, Ľubica Lӧrincová
Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, Branislav Oremus
proti: 0                   zdržal sa: 0

OZ schvaľuje plán práce o činnosti komisie na ochranu verejného poriadku na rok 2012
Hlasovanie: za: 9 poslancov:        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,

                     Juraj Oremus, Jozef Oremus, Ľubica Lӧrincová
Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,

Bc. Miroslava Petrášová, Branislav Oremus
proti: 0                   zdržal sa: 0

OZ odvoláva z funkcie zapisovateľa komisie na ochranu verejného poriadku p. Michala Palacku
Hlasovanie: za: 9 poslancov:        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,
                     Juraj Oremus, Jozef Oremus, Ľubica Lӧrincová
Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, Branislav Oremus
proti: 0                   zdržal sa: 0

OZ volí do funkcie zapisovateľky komisie na ochranu verejného poriadku p. Zuzanu Hévizovú
Hlasovanie: za: 9 poslancov:        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,
                     Juraj Oremus, Jozef Oremus, Ľubica Lӧrincová
Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, Branislav Oremus
proti: 0                   zdržal sa: 0

9) Správa o činnosti komisie na ochranu životného prostredia za rok 2011a plán práce na rok 2012 – p. MVDr. Juraj Šimunek ako predseda komisie oboznámil, že komisia zasadala za rok 2011 celkom sedemkrát, kde riešili dosť podstatné veci. Vyzdvihol spoluprácu so ŽSR pri úprave cesty k stanici. Neskôr sa tam bude vysádzať nová alej stromov.

OZ berie správu o činnosti komisie na ochranu životného prostredia na vedomie.
Hlasovanie: za: 9 poslancov:        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,
                     Juraj Oremus, Jozef Oremus, Ľubica Lӧrincová
Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, Branislav Oremus
proti: 0                   zdržal sa: 0

OZ schvaľuje plán práce o činnosti komisie na ochranu životného prostredia na rok 2012.
Hlasovanie: za: 9 poslancov:        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,
                     Juraj Oremus, Jozef Oremus, Ľubica Lӧrincová
Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, Branislav Oremus
proti: 0                   zdržal sa: 0

10) Správa o činnosti komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry za rok 2011a plán práce na rok 2012 – p. Mgr. Ondrej Remiáš bol ospravedlnený. Poslanci mali možnosť prečítať si správu o činnosti spolu s plánom práce. Nakoľko do rozpravy sa nikto neprihlásil p. starostka dala prečítať znenie uznesenia predsedkyni návrhovej komisie.

OZ berie správu o činnosti komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry za rok 2011 na vedomie.
Hlasovanie: za: 9 poslancov:        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,
                     Juraj Oremus, Jozef Oremus, Ľubica Lӧrincová
Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, Branislav Oremus
proti: 0                   zdržal sa: 0

OZ schvaľuje plán práce o činnosti komisie na rozvoj vzdelávania a kultúry na rok 2012
Hlasovanie: za: 9 poslancov:        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,

                     Juraj Oremus, Jozef Oremus, Ľubica Lӧrincová
Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,

Bc. Miroslava Petrášová, Branislav Oremus
proti: 0                   zdržal sa: 0

11)Správa o činnosti športovej komisie za rok 2011a plán práce na rok 2012 – P. Mgr. Marek Vittek predložil správu, ktorá monitorovala hospodárenie , kde prišlo k nápravám v účtovníctve, boli spomenuté akcie, kde komisia napomáhala.

OZ berie správu o činnosti športovej komisie za rok 2011 na vedomie.
Hlasovanie: za: 9 poslancov:        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,
                     Juraj Oremus, Jozef Oremus, Ľubica Lӧrincová
Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, Branislav Oremus
proti: 0                   zdržal sa: 0

OZ schvaľuje plán práce o činnosti športovej komisie na rok 2012.
Hlasovanie: za: 9 poslancov:        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,
                     Juraj Oremus, Jozef Oremus, Ľubica Lӧrincová
Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, Branislav Oremus
proti: 0                   zdržal sa: 0

12) Správa o činnosti stavebnej komisie, správy majetku a územného plánovania za rok 2011a plán práce na rok 2012 – P. Ing. Agnesa Ruschková predložila správu, kde uviedla, že počet zasadnutí za minulý rok bol osem a výstupy z nich predkladali na OcÚ. Do rozpravy sa zapojil p. Ing. Marián Krajčír, ktorý reagoval na záležitosť z minulého roku ohľadom p. Suchardu, že sú tam pochybnosti ohľadom tohto sporu.

OZ berie správu o činnosti stavebnej komisie, správy majetku a územného plánovania za rok 2011 na vedomie.
Hlasovanie: za: 9 poslancov:        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,
                     Juraj Oremus, Jozef Oremus, Ľubica Lӧrincová
Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, Branislav Oremus
proti: 0                   zdržal sa: 0

OZ schvaľuje plán práce o činnosti stavebnej komisie, správy majetku a územného plánovania na rok 2012.
Hlasovanie: za: 9 poslancov:        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,
                     Juraj Oremus, Jozef Oremus, Ľubica Lӧrincová
Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, Branislav Oremus
proti: 0                   zdržal sa: 0

Správa o činnosti finančnej komisie za rok 2011 a plán práce na rok 2012– jedná sa o najpočetnejšiu komisiu, kde je veľa názorov a námetov. Zasadali spolu za rok 2011 štyrikrát. P. starostka pokladá finančnú komisiu za najdôležitejšiu .

OZ berie správu o činnosti finančnej komisii na vedomie.
Hlasovanie: za: 9 poslancov:        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,
                     Juraj Oremus, Jozef Oremus, Ľubica Lӧrincová

Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, Branislav Oremus
proti: 0                   zdržal sa: 0

OZ schvaľuje plán práce o činnosti finančnej komisie na rok 2012.
Hlasovanie: za: 9 poslancov:        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,
                     Juraj Oremus, Jozef Oremus, Ľubica Lӧrincová
Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, Branislav Oremus
proti: 0                   zdržal sa: 0

20) Interpelácie poslancov v písomnej forme – bez interpelácií zo strany poslancov.
21.) Organizačné otázky, rôzne – a) 900 výročie obce prvej písomnej zmienky   – p. starostka priblížila tému, čo sa týka 900-ého výročia, na počesť ktorého by obec chcela vydať profesionálnu publikáciu. Porovnávala sa s publikáciou, ktorú vydala p. Bátovská. Osobným telefonickým rozhovorom sa s p. Bátovskou dohadovali o možnostiach a podmienkach vyhotovenia knihy. Obec by dala vyhotoviť knihy v mäkkej väzbe pre každú rodinu, v hrubšej väzbe na predaj a reprezentáciu obce a v koženej väzbe uloženú na úrade. Poslanci sú za jedno, aby sa táto kniha dala spraviť. Zasadnutím finančnej komisie sa dohodnú podrobnosti.

OZ súhlasí so zámerom zabezpečiť spracovanie monografie obce Bánov k 900 výročiu obce prvej písomnej zmienky obce Bánov.
Hlasovanie: za: 9 poslancov:        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,
                     Juraj Oremus, Jozef Oremus, Ľubica Lӧrincová
Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, Branislav Oremus
proti: 0                   zdržal sa: 0

b) Žiadosť o odstránenie Zberného dvora- je to na širšiu diskusiu, na ktorú by mala zasadnúť komisia.P. starostka vysvetlila, že obec nemá zberný dvor, ale zberné miesto. Rozprava: P. Ing. Agnesa Ruschková doplnila, že treba hľadať možnosti riešenia. Táto žiadosť sa bude riešiť, ale žiada si to širšiu diskusiu. MVDr. Juraj Šimunek doplnil, že treba prizvať aj ľudí, ktorí podali túto žiadosť a prediskutovať ju. Podávali sa projekty, ktoré neprešli a tým obec nedostala finančné prostriedky.

OZ berie žiadosť o odstránenie zberného miesta na vedomie.
Hlasovanie: za: 8 poslancov:        Ing. Agnesa Ruschková, MVDr. Juraj Šimunek,
                     Juraj Oremus, Jozef Oremus,
Mgr. Marek Vittek, Ing. Marián Krajčír,
Bc. Miroslava Petrášová, Branislav Oremus
proti: 0                   zdržal sa: Ľubica Lӧrincová

22.) Záver:  p. starostka sa poďakovala za diskusné príspevky a ukončila rokovanie OZ.


Overovatelia:  Mgr. Marek Vittek                                 ........................................

                        Jozef Oremus                             ........................................

                        PhDr. Helena Juríková          .........................................

                        Mgr. Peter Rácek            .........................................

                        Zuzana Hévizová            ........................................

Dátum vloženia: 24. 2. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 2. 2011 0:00
Autor: Super Admin