Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy

-

VZN

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa

materskej školy a školských zariadení so sídlom na 

území obce Bánov

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bánov vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

 

Všeobecne záväznom nariadení

 

§1

Predmet úpravy

1) Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bánov, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 1)

§2

Príjemca dotácie

 

Príjemcom dotácie podľa tohto zriadenia je

a) materská škola a školské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,

 

§3

Výška a účel dotácie

1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č. 1 všeobecne záväzného nariadenia. Obec určila výšku dotácie na dieťa materskej školy a školského zariadenia v závislosti od objemu finančných zdrojov obce a na základe preukázateľných potrieb ( rozpočtu) školy a školského zariadenia,

 

2) Prijímateľ dotácie podľa §2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce a pri jej používaní musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.

 

3) V prípade, že dotácie nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roku.

 

§4

Termín a spôsob poskytovania dotácie

 

Obec poskytne príjemcovi podľa §2 dotáciu mesačne ( vo výške jednej dvanástiny dotácie na príslušný kalendárny rok) do 25. dňa príslušného mesiaca.

 

§5

Záverečné ustanovenia

 

1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Bánov, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy 2/

 

 

1/ Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Bánove uznesením číslo XXXIII/20091216 zo dňa 16.12.2009.

 

2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 31.12.2009.

 

 

V obci Bánov dňa 15.12.2009

 

 

 

PhDr. Helena Juríková

Starostka obce

 

1) §15 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

2) napr. ust. § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

 

 

 

 

PRÍLOHA Č. 1 

 

Dotácia na rok 2010 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

 

 

 

Kategória škôl a školských zariadení

Dotácia na mzdy a prevádzku v eurách

Materská škola

120.019,-

Školský klub detí

10.550,-

Zariadenie školského stravovania

48.678,-

Spolu

179.247,-

Dátum vloženia: 4. 8. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 8. 2011 0:00