Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN a zásady

Databáza všeobecne záväzných nariadení obce Bánov.

VZN obce Bánov č. 1/2024 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Bánov zmeny a doplnky č. 3

Dátum: 8. 2. 2024

VZN obce Bánov č. 1/2024 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Bánov zmeny a doplnky č. 3.

VZN obce Bánov č. 4/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bánov

Dátum: 21. 11. 2023

VZN č.4/2023
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bánov

Zásady hospodárenia s majetkom obce Bánov

Dátum: 15. 11. 2023

Zásady hospodárenia s majetkom obce Bánov.

VZN obce Bánov č. 3/2023 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Bánov zmeny a doplnky č. 2

Dátum: 16. 6. 2023

VZN obce Bánov č. 3/2023 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Bánov zmeny a doplnky č. 2.

VZN obce Bánov č. 2/2023 o nakladaní s nájomnými bytmi 4 x 6 b. j.

Dátum: 8. 3. 2023

VZN obce Bánov č. 2/2023 o nakladaní s nájomnými bytmi 4 x 6 b. j.

VZN obce Bánov č. 1/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Bánov

Dátum: 8. 3. 2023

VZN obce Bánov č. 1/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Bánov.

Dodatok č. 1 k VZN obce Bánov č. 1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Dátum: 15. 12. 2022

Dodatok č. 1 k VZN obce Bánov č. 1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

VZN obce Bánov č. 5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum: 15. 12. 2022

VZN obce Bánov č. 5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

VZN obce Bánov č. 4/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bánov

Dátum: 15. 12. 2022

VZN obce Bánov č. 4/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bánov.

VZN obce Bánov č. 3/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia na území Obce Bánov a centrá voľného času mimo obce Bánov v pôsobnosti NSK na rok 2023

Dátum: 15. 12. 2022

VZN obce Bánov č. 3/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia na území Obce Bánov a centrá voľného času mimo obce Bánov v pôsobnosti NSK na rok 2023.

Zobrazené 1-10 z 102